Ελληνική Ιστοσελίδα English Web Site
Γραφείο Τύπου Χάρτης Ιστού Υπηρεσίες

Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων
Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων

Νομικά κείμενα που αφορούν τη Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων.


Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων
1 2 3 4
Ο νόμος 3886/2010 επιφέρει αλλαγές στην διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων και αντικαθιστά τον 2522/1997 και επηρεάζει τις προθεσμίες και τον τρόπο άσκησης προσφυγών στους διεθνείς διαγωνισμούς. Ο νόμος ρυθμίζει τα αναφυόμενα ζητήματα δικαστικής προστασίας για διαφορές που προκύπτουν κατά τη διαδικασία που προηγείται της σύναψης δημοσίων συμβάσεων δημοσίων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, τις προυποθέσεις και όρους ακύρωσης παράνομα συναφθείσας δημόσιας σύμβασης καθώς και την αξίωση για αποζημίωση. 

Ο Κανονισμός 1177/2009 βάσει του οποίου τροποποιούνται οι οδηγίες 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων.  Τα νέα χρηματικά όρια (κατώφλια) ισχύουν υποχρεωτικά από 1η Ιανουαρίου 2010.

Στο συνημμένο αρχείο μπορείτε να ενημερωθείτε για τις εγκεκριμένες προδιαγραφές Η/Υ, τις εγκυκλίους για την εφαρμογή Νόμου περί ΕΣΠΑ, για τις οδηγίες 18, 66, 89, για τις Πράσινες Συμβάσεις και τις Συμβάσεις κάτω από τα όρια, για τα σχετικά Προεδρικά Διατάγματα, κ.λπ.

Ο Κανονισμός 213/2008 βάσει του οποίου τροποποιούνται οι παλιοί κωδικοί CPV για τις ανακοινώσεις των δημοσίων προκηρύξεων. Οι καινούργιοι κωδικοι καθώς και η πλήρης λειτουργία του συστήματος ενεργοποιούνται και ισχύουν υποχρεωτικά από 15/9/2008.

Ερμηνευτική Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2006/C 179/02) στην οποία παρατίθενται βασικοί κανόνες σε θέματα δημοσιοποίησης προκηρύξεων, ανάθεσης συμβάσεων και δικαστικής προστασίας που εφαρμόζονται στην ανάθεση συμβάσεων οι οποίες δεν καλύπτονται ή καλύπτονται εν μέρει από τις οδηγίες για τις "δημόσιες συμβάσεις".

Νόμος 3614/2007 για τη Διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή των αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013, ο οποίος εφαρμόζεται από 3/12/2007. Επισημαίνεται, ότι σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 25 του ν. 3614/2007 οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 25 εφαρμόζονται και για συγχρηματοδοτούμενα έργα της περιόδου 2000-2006. Ιδιαίτερη πρακτική σημασία έχει η παράγραφος 1 του άρθρου 25 σε σχέση με τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών που υπόκεινται στις διατάξεις του ΠΔ 59/2007 και του ΠΔ 60/2007.

Εγκύκλιος για τις τεχνικές προδιαγραφές σε διαγωνισμούς προμηθειών για ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.

Προεδρικό Διάταγμα 118/10-7-2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (Κ.Π.Δ), βάσει του οποίου προβλέπονται ρυθμίσεις οι οποίες αποσκοπούν στην απλούστευση των διαδικασιών, τη μείωση του διοικητικού κόστους, τη διεύρυνση της συμμετοχής και την ανάπτυξη του ανταγωνισμού, ορίζεται ο τρόπος σύνταξης των τεχνικών προδιαγραφών, των όρων των διακηρύξεων, καθώς και της αξιολόγησης των προσφορών, ώστε να επιτυγχάνεται η πλέον αντικειμενική διαγωνιστική διαδικασία και καθιερώνεται διαφορετικό σύστημα (σε σχέση με εκείνο του Π.Δ/τος 394/96) υποβολής δικαιολογητικών.

Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.

1 2 3 4
   Ταυτότητα   :   Προσβασιμότητα   :   Χάρτης Ιστού   :  Όροι Χρήσης   :  Επισκεψιμότητα Κόμβου  
Level Double-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Κοινωνία της Πληροφορίας ©2005 Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Ευρωπαϊκή Επιτροπή