Ελληνική Ιστοσελίδα English Web Site
Γραφείο Τύπου Χάρτης Ιστού Υπηρεσίες

Αισιοδοξία για ανάκαμψη
Ανάκαμψη των επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών δείχνει μελέτη του Παρατηρητηρίου


Περιεχόμενα
Εισαγωγή
Σύνθεση του τομέα ΤΠΕ
Εξαγωγική δραστηριότητα
Ανταγωνισμός - απασχόληση
Εγχώρια ζήτηση
Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
Δημόσιος και ιδιωτικός τομέας

Εισαγωγή Scroll to Top

Σημαντική τροφή για σκέψη δίνουν τα αποτελέσματα της μελέτης «Κατάσταση και προοπτικές του Κλάδου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών», που παρουσίασε πρόσφατα το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, καθώς περιλαμβάνουν ιδιαίτερα χρήσιμα στοιχεία, στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης αποτίμησης της πορείας αυτών των κλάδων στη χώρα μας, σε σύγκριση μάλιστα με όσα συμβαίνουν διεθνώς.

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία του ΙΟΒΕ και την υποστήριξη του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) και βασίσθηκε για πρώτη φορά σε απογραφική και όχι δειγματοληπτική ανάλυση του τομέα κατά κλάδο, υποκλάδο και μέγεθος.

Από τη μελέτη του Παρατηρητηρίου, προκύπτει ότι ο τομέας Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) παρουσιάζει σε διεθνές επίπεδο οριστική ανάκαμψη, μετά την ύφεση που γνώρισε την περίοδο 2001-2002. Η τάση αυτή φαίνεται ότι θα επικρατήσει την επόμενη διετία και στη χώρα μας, παρά τη μικρή υποχώρηση που παρατηρήθηκε το 2005.

Ειδικότερα, με βάση τη χρηματοοικονομική ανάλυση του τομέα, ο συνολικός κύκλος εργασιών του ευρύτερου τομέα ΤΠΕ άγγιξε το 2005 τα 18,9 δισ. €, παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 2% σε σχέση με το 2004. Ωστόσο, εκτιμάται ότι ο κύκλος εργασιών του τομέα θα εμφανίσει το 2006 αύξηση κατά 4,2%, ενώ το 2007 ο ρυθμός αύξησης θα διπλασιαστεί και το 2008 θα είναι ακόμη μεγαλύτερος.

Σ’ ό,τι αφορά στις επικρατούσες στρατηγικές και το μέλλον των ελληνικών επιχειρήσεων του τομέα, το Παρατηρητήριο για την ΚτΠ προχώρησε για πρώτη φορά στο διαχωρισμό των επιχειρήσεων σε τρεις μεγάλες κατηγορίες (Εδραιωμένες, Ταχέως Αναπτυσσόμενες και Χαμηλών Επιδόσεων), με βασικά κριτήρια τον κύκλο εργασιών, το χρόνο λειτουργίας και το αντικείμενο δραστηριοποίησης (υπηρεσίες /εμπόριο), καθώς και μια σειρά άλλων παραμέτρων.

Με βάση αυτή την κατηγοριοποίηση, οι επιχειρήσεις ΤΠΕ που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα εκτιμάται ότι πρέπει να ακολουθήσουν διαφορετικό μείγμα στρατηγικής, ώστε να καρπωθούν τα οφέλη της ευρύτερης ανάπτυξης του κλάδου.

Για τις «εδραιωμένες επιχειρήσεις» τα μεγαλύτερα οφέλη εκτιμάται ότι θα προέλθουν από τη διαφοροποίηση των προϊόντων και των υπηρεσιών τους, ιδιαίτερα σε νέες αγορές και κατηγορίες πελατών. Ο βασικός μοχλός για την επίτευξη της διαφοροποίησης θα είναι η ανάπτυξη στρατηγικών συμμαχιών και συνεργασιών με επιχειρήσεις άλλων υποκλάδων, καθώς και η αύξηση των δαπανών τους για έρευνα και καινοτομία με στόχο την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών.
 
Οι «ταχέως αναπτυσσόμενες» επιχειρήσεις ΤΠΕ θα έχουν μεγάλα οφέλη ανάπτυξης δίνοντας έμφαση στις αγορές του εξωτερικού και αυξάνοντας ταυτόχρονα τις επενδύσεις τους.

Από την άλλη πλευρά, οι «χαμηλών επιδόσεων» επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν πλέον σημαντικές απειλές. Μπορούν, όμως, κι αυτές να ωφεληθούν από την ευρύτερη ανάπτυξη του κλάδου, κυρίως αν εστιασθούν σε «νησίδες αγοράς» (niche markets) και επιδιώξουν στρατηγικές συνεργασίες με μεγαλύτερους παίκτες ή συγχωνεύσεις.

Σ’ ό,τι αφορά τα ειδικότερα χαρακτηριστικά και στοιχεία του κλάδου, το Παρατηρητήριο για την ΚτΠ κατέγραψε τα εξής:


Σύνθεση του τομέα ΤΠΕ Scroll to Top

Στον τομέα των ΤΠΕ δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα περίπου 1.900 επιχειρήσεις (εξ αυτών 86% στην Πληροφορική και 14% στις Τηλεπικοινωνίες).

Ο τομέας δεν έχει βάθος χρόνου πίσω του, με το 83% των επιχειρήσεων να έχουν ιδρυθεί την περίοδο 1990-2005 και την πλειοψηφία (77,2%) να δραστηριοποιείται στην Αττική.

Ο ρυθμός εμφάνισης νέων επιχειρήσεων στην Περιφέρεια είναι ταχύτερος (54,9% έναντι 37,8%) απ’ ό,τι στην Αττική, χωρίς πάντως αυτό το γεγονός να μπορεί να μεταβάλει τη διαρθρωτική εικόνα του εγχώριου τομέα ΤΠΕ, σημαντικά στο εγγύς μέλλον. Οι επιχειρήσεις Πληροφορικής είναι σημαντικά μικρότερες σε μέγεθος από τις επιχειρήσεις Τηλεπικοινωνιών. Κατά μέσο όρο στην Πληροφορική απασχολούνται 43 άτομα ανά επιχείρηση, έναντι 141 (εξαιρουμένου του ΟΤΕ) στις Τηλεπικοινωνίες.

Εξαγωγική δραστηριότητα Scroll to Top

Η εξαγωγική δραστηριότητα εμφανίζεται περιορισμένη (ποσοστό άνω του 60% των επιχειρήσεων δραστηριοποιείται αποκλειστικά στην Ελλάδα) και προέρχεται κυρίως από τις μεγάλες επιχειρήσεις εμπορίας, διανομής και μεταποίησης ΤΠΕ, ενώ γεωγραφικά είναι προσδιορισμένη κυρίως στα Βαλκάνια. Ωστόσο, είναι εμφανής η τάση αρκετών επιχειρήσεων, κυρίως του τομέα των υπηρεσιών Πληροφορικής, να διευρύνουν τις δραστηριότητές τους στο εξωτερικό και μάλιστα σε πιο ανεπτυγμένες αγορές (ΗΠΑ, Κεντρική Ευρώπη), προωθώντας προϊόντα υψηλής τεχνολογίας.
 
Ανταγωνισμός - απασχόληση Scroll to Top

Σ’ ό,τι αφορά στον ανταγωνισμό, οι επιχειρήσεις θεωρούν ως κύριο τομέα αντιπαράθεσης τον ανταγωνισμό σε επίπεδο τιμών (σε ποσοστό 77,1%) και δευτερευόντως τον ανταγωνισμό σε όρους marketing και διαφήμισης (ποσοστό 20,8%). Σ’ ό,τι αφορά στις επιχειρηματικές στρατηγικές, κυρίαρχος στόχος είναι η αύξηση του μεριδίου αγοράς για τα υφιστάμενα προϊόντα τους στις υπάρχουσες αγορές (62,2%). Η αύξηση των πωλήσεων μέσω της εισαγωγής νέων προϊόντων και υπηρεσιών έπεται.

Παράλληλα, οι επιχειρήσεις θεωρούν ως βασικότερα εμπόδια για την ανάπτυξη του κλάδου το μέγεθος της εγχώριας αγοράς (για το 38,6% των επιχειρήσεων), το κόστος σύνδεσης και χρήσης του Διαδικτύου (για το 37,3%) και το υψηλό κόστος για την εξασφάλιση δανειακών κεφαλαίων (για το 30,6%).

Τέλος, θετικά εξελίσσεται η απασχόληση στον τομέα ΤΠΕ, η οποία το 2006 παρουσιάζει αυξητικές τάσεις σε σχέση με την προηγούμενη διετία, (ιδιαίτερα στις τηλεπικοινωνίες και τις υπηρεσίες Πληροφορικής).

Παράλληλα, το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί ισχυρό κεφάλαιο του τομέα, με προφανή ωστόσο την ανάγκη για ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ επιχειρήσεων και Πανεπιστημίων, με στόχο την ταχύτερη προσαρμογή των αποφοίτων στις απαιτήσεις της αγοράς.

Εγχώρια ζήτηση Scroll to Top

Η μελέτη εντόπισε ότι από τις τρεις κατηγορίες της εγχώριας ζήτησης (επιχειρήσεις, καταναλωτές, δημόσιο), τη μεγαλύτερη αγορά για τις εταιρίες του κλάδου συνιστούν οι επιχειρήσεις (σε ποσοστό 65% του συνολικού κύκλου εργασιών τους), ενώ ακολουθούν οι καταναλωτές (ποσοστό 25%) και το Δημόσιο (ποσοστό 10%). Βασικότεροι πελάτες του κλάδου είναι το εμπόριο, η βιομηχανία και οι τηλεπικοινωνίες, ενώ μικρότερες αλλά σημαντικές νησίδες αγοράς αποτελούν η ναυτιλία, ο τουρισμός και η υγεία.

Η συμμετοχή των επιχειρήσεων ΤΠΕ σε προγράμματα του Γ’ ΚΠΣ εμφανίζεται περιορισμένη στο σύνολο του τομέα και δεν ξεπερνά το 6% του συνολικού κύκλου εργασιών τους. Προέρχεται δε, κυρίως από τις μεγαλύτερες σε μέγεθος επιχειρήσεις οι οποίες συμμετέχουν στην υλοποίηση μεγάλων έργων. Οι μικρότερες συμμετέχουν κυρίως μέσω υπεργολαβιών ή κοινοπραξιών.

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα Scroll to Top

Τα αποτελέσματα της μελέτης σε 10 κλάδους της ελληνικής οικονομίας (σε περίπου 800 επιχειρήσεις), στην οποία προχώρησε το Παρατηρητήριο χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία του eBusiness W@tch, κατέδειξαν –μεταξύ άλλων- ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις πιστεύουν (σε ποσοστό 43%) ότι η θέση τους έναντι του ανταγωνισμού βελτιώνεται σημαντικά με την υιοθέτηση ΤΠΕ και έχουν ήδη ωφεληθεί, κυρίως με την εισαγωγή λογιστικών εφαρμογών και αυτοματισμού γραφείου.

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των επιχειρήσεων, η τάση για περαιτέρω επενδύσεις σε ΤΠΕ αναμένεται να συνεχισθεί, καθώς πάνω από το 40% εξ αυτών δηλώνει έτοιμο να ενισχύσει τις επενδύσεις εντός του 2007.

Το συμπέρασμα αυτό επιβεβαιώνει την ορατή πλέον στροφή των ελληνικών επιχειρήσεων προς τις νέες τεχνολογίες, με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητά τους, έναντι των περισσότερο παραδοσιακών μεθόδων διοίκησης που ακολουθούσαν ως πρόσφατα.

Δημόσιος και ιδιωτικός τομέας Scroll to Top

Σε ό,τι αφορά στην πρωτογενή ζήτηση από το Δημόσιο τομέα, αυτή εμφανίζεται μικρή (10% επί του συνόλου) καθώς δυσχεραίνεται κυρίως λόγω της συνεχιζόμενης γραφειοκρατίας και των νομοθετικών ή διαχειριστικών δυσκολιών.

Έτσι, πολύ μεγαλύτερη σημασία αποκτά η δευτερογενής ζήτηση που δημιουργείται μέσω των έργων για την ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών τα οποία υλοποιούνται στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής 2006-2013 και του ΕΠ «Κοινωνία της Πληροφορίας».
 
Αντίθετα, η ιδιωτική κατανάλωση των νοικοκυριών για αγαθά και υπηρεσίες Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών αυξήθηκε σημαντικά την περίοδο 2004-2005 και είναι σχεδόν διπλάσια της συνολικής ανόδου των δαπανών, την προηγούμενη πενταετία.

Η κατανάλωση προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ αντιστοιχεί πλέον σε σημαντικό τμήμα των συνολικών μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών (περίπου €101/μηνιαίως) και συνολικά ξεπερνά τα 4,3 δισ. € ετησίως.

Το σύνολο των στοιχείων της μελέτης είναι ήδη διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Παρατηρητηρίου για την ΚτΠ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.observatory.gr   


Πηγή Αφιερώματος: Περιοδικό Infosoc
Σχόλια Τύπου
O ελληνικός Τύπος (ηλεκτρονικός και «παραδοσιακός») ασχολήθηκε εκτεταμένα με τα συμπεράσματα της μελέτης του Παρατηρητηρίου για την ΚτΠ...
www.knowhow.gr 

Αποδελτίωση Τύπου
Ερχεται καλή διετία για τις επιχειρήσεις πληροφορικής
Κέρδος 

Σε ανάκαμψη πληροφορική και τηλεπικοινωνίες
Το Βήμα 

Ανάκαμψη της Πληροφορικής
Εξπρές 

Αύξηση κύκλου εργασιών 9% στη διετία 2007-2008 για την πληροφορική και 5% για τις τηλεπικοινωνίες
Εξπρές 

Συγκρατημένη αισιοδοξία για την επόμενη διετία
Financial Box

Ρυθμός αύξησης 4,2% στην αγορά πληροφορικής φέτος
Καθημερινή

Αναπτυσσόμενη η ελληνική αγορά
Βραδυνή

100 ευρώ για τις τηλεπικοινωνίες και πληροφορική ξοδεύει κάθε νοικοκυριό
Ελευθεροτυπία

Αύξηση 9% στον κλάδο πληροφορικής
Η Χώρα  

   Ταυτότητα   :   Προσβασιμότητα   :   Χάρτης Ιστού   :  Όροι Χρήσης   :  Επισκεψιμότητα Κόμβου  
Level Double-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Κοινωνία της Πληροφορίας ©2005 Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Ευρωπαϊκή Επιτροπή