Ελληνική Ιστοσελίδα English Web Site
Γραφείο Τύπου Χάρτης Ιστού Υπηρεσίες

Περιγραφή Έργων
Παρουσίαση Έργων

Οι αυξημένες απαιτήσεις των Φορέων του Δημόσιου Τομέα για υποστήριξη στα έργα πληροφορικής που εντάσσονται στο Ε.Π. "ΚτΠ" οδήγησαν την Εταιρία να αυξήσει το μερίδιό της στον προϋπολογισμό του Ε.Π. "ΚτΠ" με την ανάληψη αυξημένου αριθμού έργων ως Τελικός Δικαιούχος.Η ΚτΠ Α.Ε. αποτελεί το μεγαλύτερο Τελικό Δικαιούχο του Ε.Π. "ΚτΠ" και έχει συνυπογράψει με το σύνολο σχεδόν των Υπουργείων Προγραμματικές Συμφωνίες για την υλοποίηση έργων συνολικού προϋπολογισμού 563,90 εκατ. ευρώ, ενώ υλοποιεί και έργα του Ιδιωτικού Τομέα, τα οποία αναμένεται να φτάσουν τα 330,00 εκατ. ευρώ.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι Προγραμματικές Συμφωνίες για την υλοποίηση των Έργων.

Πίνακας Προγραμματικών Συμφωνιών

ΦΟΡΕΑΣ

ΕΡΓΟ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ)

Π/Υ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

ΥΕΘΑ

Εισαγωγή και Ανάπτυξη Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία

· Δημιουργία ηλεκτρονικού φακέλου ασθενή με τη δημιουργία νέων και την εκμετάλλευση υφιστάμενων Πληροφοριακών Συστημάτων (Π.Σ.).

· Ατομική κάρτα ιατρικών δεδομένων (έξυπνη κάρτα υγείας)

· Πληροφοριακό σύστημα εργαστηρίων Στρατιωτικών Νοσοκομείων

· Δίκτυο Τηλεϊατρικής

14.500.000,00 €

17/12/2002

ΥΕΘΑ

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης και Διάχυσης Γεωγραφικών Πληροφοριών και Δημιουργίας Βάσης Γεωγραφικών Δεδομένων της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης των γεωγραφικών προϊόντων – δεδομένων της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού, τη δημιουργία κόμβου για τη διάχυση της Γεωγραφικής Πληροφορίας μέσω του διαδικτύου και δημιουργία νέων ψηφιακών γεωγραφικών δεδομένων και την ένταξή τους στο σύστημα διαχείρισης και διάχυσης.

5.000.000,00 €

16/10/2002

ΥΕΘΑ

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Στρατολογικής Εξυπηρέτησης Πολιτών

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη και εγκατάσταση στο σύνολο των Στρατολογικών Υπηρεσιών (ΣΥ) της χώρας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Στρατολογικής Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΟΠΛΗΣΥΣ) και τη δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου στρατολογικής πληροφόρησης.

14.500.000,00 €

15/11/2002

ΥΕΘΑ

Πληροφοριακό Σύστημα διαστασιομέτρησης ανθρωπίνου δυναμικού

Το έργο αφορά στη δημιουργία μορφολογικής βάσης δεδομένων από τις μετρήσεις των υπό προμήθεια συστημάτων, από την οποία :

 • θα προκύψει ένα αξιόπιστο στατιστικό δείγμα σωματομετρικών δεδομένων, άμεσα αξιοποιήσιμο από υπηρεσίες υγείας, εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα, φορείς άσκησης πολιτικής υγείας, κ.ά.
 • θα δημιουργηθεί ένα ισχυρό εργαλείο για την μελέτη των σωματομετρικών δεδομένων του προσωπικού του Υπουργείου (στρατεύσιμοι, μαθητές των παραγωγικών σχολών, μόνιμο προσωπικό, κ.λπ.),
 • θα δώσει την δυνατότητα στο Υπουργείο να οργανώσει καλύτερα τις προμήθειες που κατά καιρούς πραγματοποιεί (ατομικές στολές ένδυσης, υποδήματα, ατομικά νοσοκομειακά είδη και εξοπλισμός, κ.λπ.).

2.000.000,00 €

16/7/2003

ΥΕΘΑ

Σύστημα έγκαιρης διαποράς μετεωρολογικής πληροφορίας μεγάλης χρονικής - τοπικής ακρίβειας και πρόληψη από φυσικές καταστροφές της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ) για την προστασία του κοινωνικού συνόλου

Το έργο αφορά Το έργο αφορά στη δημιουργία συστήματος έγκαιρης διασποράς μετεωρολογικής πληροφορίας μεγάλης ακρίβειας και την ανάπτυξη συστήματος πρόληψης φυσικών καταστροφών.

Για τη δημιουργία συστήματος διασποράς μετεωρολογικής πληροφορίας προβλέπεται η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός του δικτύου των μετεωρολογικών σταθμών και radar και η απόκτηση ενός αυτοματοποιημένου δικτύου εντοπισμού ηλεκτρικών εκκενώσεων, καθώς και η βελτίωση της υποδομής για την επεξεργασία και παραγωγή μετεωρολογικής πληροφορίας μεγάλης ακρίβειας, η βελτίωση των συνθηκών αποθήκευσης και διακίνησής της και η παραγωγή φιλικών προϊόντων εύκολης πρόσβαση στους χρήστες.

Σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη συστήματος πρόληψης φυσικών καταστροφών, το έργο περιλαμβάνει τις απαραίτητες παρεμβάσεις, ώστε να επιτυγχάνεται η παραγωγή εξειδικευμένων μετεωρολογικών προϊόντων που θα στοχεύουν στην έγκαιρη ενημέρωση των αρμοδίων κρατικών φορέων, με σκοπό τη συμβολή στην προστασία του κοινωνικού συνόλου και των δραστηριοτήτων του που είναι δυνατόν να επηρεαστούν από επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.

20.000.000,00 €

10/1/2003

ΥΜΕ

Χρηματοδότηση επιχειρήσεων για τη δημιουργία σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης

Το έργο αφορά στην ενίσχυση επενδύσεων ιδιωτικών φορέων για την δημιουργία σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο. Το έργο θα συμβάλει ουσιαστικά στην αύξηση της ευρυζωνικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο για πολίτες και επιχειρήσεις. Η δημιουργία ασύρματων δικτύων (WLans) και κυρίως hotspots θα καλύψει ένα σημαντικό ποσοστό ζήτησης για σύνδεση στο Internet και θα αποτελέσει την αναγκαία προϋπόθεση για την ανάπτυξη της χρήσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας.

21.500.000,00 €

5/2/2004

ΥΜΕ/ΓΓΜ

Καθαρισμός δεδομένων και υλοποίηση πιλοτικής αποθήκης δεδομένων – Λειτουργική διασύνδεση με πληροφοριακά συστήματα άλλων φορέων της Δημόσιας Διοίκησης

Το έργο αφορά στην δημιουργία αποθήκης δεδομένων (data warehouse) για την επεξεργασία και αξιοποίηση των επιχειρησιακών δεδομένων του ΥΜΕ καθώς και στην ηλεκτρονική διασύνδεση των κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων του με συστήματα άλλων φορέων της Δημόσιας Διοίκησης για ανταλλαγή δεδομένων.

1.442.650,00 €

2/3/2004

ΥΠ. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Ανάπτυξη εφαρμογών στην Δικτυακή Πύλη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την εξυπηρέτηση του πολίτη και των επιχειρήσεων

Το έργο αφορά:

 1. Στη παροχή της δυνατότητας στις επιχειρήσεις να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις καταστάσεις εργαζομένων ειδικών κατηγοριών και τις ειδικότητες των ατόμων αυτών που επιθυμούν να προσλάβουν. Έτσι επιτυγχάνεται η μείωση της φυσικής παρουσίας των εκπροσώπων των επιχειρήσεων στις υπηρεσίες του Υπουργείου και του ΟΑΕΔ.
 2. Στον έλεγχο και τη διασταύρωση στοιχείων των επιχειρήσεων σχετικά με το προσωπικό ειδικών κατηγοριών που έχουν ή πρόκειται να προσλάβουν, με σκοπό τη βελτίωση της παρακολούθησης της συμμόρφωσης των επιχειρήσεων με τις διατάξεις του νόμου 2643/98, όπως θα ισχύει κάθε φορά.
 3. Στην ψηφιακή επεξεργασία των στοιχείων και στην ηλεκτρονική μοριοδότηση των ατόμων ειδικών κατηγοριών, με σκοπό την εξασφάλιση της ορθότητας και διαφάνειας της μοριοδότησης, που έχουν άμεση εξάρτηση με την ορθή σειρά προτεραιότητας, την τοποθέτηση, πρόσληψη ή διορισμό τους.

91.000,00 €

15/9/2003

ΥΠ. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Επέκταση και Ολοκλήρωση του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) – Εθνικού Μητρώου Ασφαλισμένων, Εργοδοτών και Συνταξιούχων(ΕΜΑΕΣ)

Το έργο αφορά στην ολοκλήρωση και επέκταση του Εθνικού Μητρώου Ασφαλισμένων, Εργοδοτών και Συνταξιούχων (ΕΜΑΕΣ), με βασικό στοιχείο ταυτοποίησης τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ). Η υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου θα ωφελήσει ποικιλοτρόπως και σε πολλά επίπεδα τόσο τον ίδιο τον πολίτη όσο και τους αρμόδιους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ).

20.000.000,00 €

14/7/2003

ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Εξυπηρέτησης στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών

Το έργο αφορά στον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός αριθμού ηλεκτρονικών υπηρεσιών (π.χ. υποβολή αιτήσεων, έκδοση πιστοποιητικών) προς τους πολίτες και άλλους ενδιαφερόμενους μέσω Διαδικτυακής Πύλης η οποία θα αποτελεί ταυτόχρονα και σημείο πληροφόρησης για τον Φορέα.

374.850,00 €

3/12/2003

ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Εξυπηρέτησης στο Πρωτοδικείο Αθηνών

Το έργο αφορά στον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός αριθμού ηλεκτρονικών υπηρεσιών (π.χ. υποβολή αιτήσεων, έκδοση πιστοποιητικών) προς τους πολίτες και άλλους ενδιαφερόμενους μέσω Διαδικτυακής Πύλης η οποία θα αποτελεί ταυτόχρονα και σημείο πληροφόρησης για τον Φορέα.

225.030,00 €

15/12/2003

ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Εξυπηρέτησης στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης

Το έργο αφορά στον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός αριθμού ηλεκτρονικών υπηρεσιών (π.χ. υποβολή αιτήσεων, έκδοση πιστοποιητικών) προς τους πολίτες και άλλους ενδιαφερόμενους μέσω Διαδικτυακής Πύλης η οποία θα αποτελεί ταυτόχρονα και σημείο πληροφόρησης για τον Φορέα.

223.272,00 €

3/12/2003

ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Εξυπηρέτησης στο Πρωτοδικείο Πειραιώς

Το έργο αφορά στον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός αριθμού ηλεκτρονικών υπηρεσιών (π.χ. υποβολή αιτήσεων, έκδοση πιστοποιητικών) προς τους πολίτες και άλλους ενδιαφερόμενους μέσω Διαδικτυακής Πύλης η οποία θα αποτελεί ταυτόχρονα και σημείο πληροφόρησης για τον Φορέα.

221.746,00 €

15/12/2003

ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Ηλεκτρονικό κέντρο εξυπηρέτησης του πολίτη για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Το έργο αφορά στην προδιαγραφή, ανάπτυξη εφαρμογών και εγκατάσταση των αναγκαίων πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών υποδομών με κατεύθυνση την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) και την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες – επιχειρήσεις και τους διενεργούντες της επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για νομικά και τεχνικά ζητήματα στο πλαίσιο των στόχων και των αρμοδιοτήτων της Αρχής.

1.688.900,00 €

16/10/2003

ΥΠ. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Μητρώου Εταιρειών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΟΠΣ Μητρώου ΜΜΕ) για το ΕΣΡ

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και τη δημιουργία και διαχείριση του Μητρώου των Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΟΠΣ ΕΣΡ και Μητρώου ΜΜΕ).

880.000,00 €

23/12/2002

ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ

"Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα και Υπηρεσίες ΤΠΕ του ΠεΣΥΠ Δυτικής Μακεδονίας" και "Ενέργειες Κατάρτισης στην Υγεία και Πρόνοια στο ΠεΣΥΠ Δυτικής Μακεδονίας"

Το έργο αφορά στην υλοποίηση του συνόλου των διαφόρων υποσυστημάτων που συνθέτουν ένα σύγχρονο Πληροφοριακό Σύστημα Μονάδων Υγείας και τη διασύνδεση μεταξύ τους, με βασικούς στόχους:

 1. Την αμεσότερη εξυπηρέτηση των πολιτών
 2. Τη μείωση των διαχειριστικών εξόδων
 3. Την πληροφόρηση της πολιτικής ηγεσίας για τη λήψη αποφάσεων
 4. Την ταχύτητα προσαρμογής σε αλλαγές πολιτικής στον Εθνικό και Ευρωπαϊκό χώρο

Στο έργο περιλαμβάνεται και ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης όλων των εμπλεκομένων χρηστών στο Περιφερειακό Σύστημα Υγείας της Δυτικής Μακεδονίας

3.694.570,00 €

28/4/2005

ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Α' ΠεΣΥΠ Κεντρικής Μακεδονίας

Το έργο αφορά στην υλοποίηση του συνόλου των διαφόρων υποσυστημάτων που συνθέτουν ένα σύγχρονο Πληροφοριακό Σύστημα Μονάδων Υγείας και τη διασύνδεση μεταξύ τους, με βασικούς στόχους:

 1. Την αμεσότερη εξυπηρέτηση των πολιτών
 2. Τη μείωση των διαχειριστικών εξόδων
 3. Την πληροφόρηση της πολιτικής ηγεσίας για τη λήψη αποφάσεων
 4. Την ταχύτητα προσαρμογής σε αλλαγές πολιτικής στον Εθνικό και Ευρωπαϊκό χώρο

Στο έργο περιλαμβάνεται και ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης όλων των εμπλεκομένων χρηστών στο Α’ Περιφερειακό Σύστημα Υγείας της Κεντρικής Μακεδονίας

5.110.000,00 €

26/6/2003

ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Α' ΠεΣΥΠ Νοτίου Αιγαίου

Το έργο αφορά στην υλοποίηση του συνόλου των διαφόρων υποσυστημάτων που συνθέτουν ένα σύγχρονο Πληροφοριακό Σύστημα Μονάδων Υγείας και τη διασύνδεση μεταξύ τους, με βασικούς στόχους:

 1. Την αμεσότερη εξυπηρέτηση των πολιτών
 2. Τη μείωση των διαχειριστικών εξόδων
 3. Την πληροφόρηση της πολιτικής ηγεσίας για τη λήψη αποφάσεων
 4. Την ταχύτητα προσαρμογής σε αλλαγές πολιτικής στον Εθνικό και Ευρωπαϊκό χώρο

Στο έργο περιλαμβάνεται και ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης όλων των εμπλεκομένων χρηστών στο Α’ Περιφερειακό Σύστημα Υγείας του Νοτίου Αιγαίου

2.150.000,00 €

26/6/2003

ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Β' ΠεΣΥΠ Αττικής

Το έργο αφορά στην υλοποίηση του συνόλου των διαφόρων υποσυστημάτων που συνθέτουν ένα σύγχρονο Πληροφοριακό Σύστημα Μονάδων Υγείας και τη διασύνδεση μεταξύ τους, με βασικούς στόχους:

 1. Την αμεσότερη εξυπηρέτηση των πολιτών
 2. Τη μείωση των διαχειριστικών εξόδων
 3. Την πληροφόρηση της πολιτικής ηγεσίας για τη λήψη αποφάσεων
 4. Την ταχύτητα προσαρμογής σε αλλαγές πολιτικής στον Εθνικό και Ευρωπαϊκό χώρο

Στο έργο περιλαμβάνεται και ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης όλων των εμπλεκομένων χρηστών στο Β’ Περιφερειακό Σύστημα Υγείας της Αττικής

8.880.000,00 €

9/7/2003

ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Β' ΠεΣΥΠ Κεντρικής Μακεδονίας

Το έργο αφορά στην υλοποίηση του συνόλου των διαφόρων υποσυστημάτων που συνθέτουν ένα σύγχρονο Πληροφοριακό Σύστημα Μονάδων Υγείας και τη διασύνδεση μεταξύ τους, με βασικούς στόχους:

 1. Την αμεσότερη εξυπηρέτηση των πολιτών
 2. Τη μείωση των διαχειριστικών εξόδων
 3. Την πληροφόρηση της πολιτικής ηγεσίας για τη λήψη αποφάσεων
 4. Την ταχύτητα προσαρμογής σε αλλαγές πολιτικής στον Εθνικό και Ευρωπαϊκό χώρο

Στο έργο περιλαμβάνεται και ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης όλων των εμπλεκομένων χρηστών στο Β’ Περιφερειακό Σύστημα Υγείας της Κεντρικής Μακεδονίας

6.880.000,00 €

26/6/2003

ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Β' ΠεΣΥΠ Νοτίου Αιγαίου

Το έργο αφορά στην υλοποίηση του συνόλου των διαφόρων υποσυστημάτων που συνθέτουν ένα σύγχρονο Πληροφοριακό Σύστημα Μονάδων Υγείας και τη διασύνδεση μεταξύ τους, με βασικούς στόχους:

 1. Την αμεσότερη εξυπηρέτηση των πολιτών
 2. Τη μείωση των διαχειριστικών εξόδων
 3. Την πληροφόρηση της πολιτικής ηγεσίας για τη λήψη αποφάσεων
 4. Την ταχύτητα προσαρμογής σε αλλαγές πολιτικής στον Εθνικό και Ευρωπαϊκό χώρο

Στο έργο περιλαμβάνεται και ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης όλων των εμπλεκομένων χρηστών στο Β’ Περιφερειακό Σύστημα Υγείας του Νοτίου Αιγαίου

2.140.000,00 €

19/6/2003

ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Γ' ΠεΣΥΠ Αττικής

Το έργο αφορά στην υλοποίηση του συνόλου των διαφόρων υποσυστημάτων που συνθέτουν ένα σύγχρονο Πληροφοριακό Σύστημα Μονάδων Υγείας και τη διασύνδεση μεταξύ τους, με βασικούς στόχους:

 1. Την αμεσότερη εξυπηρέτηση των πολιτών
 2. Τη μείωση των διαχειριστικών εξόδων
 3. Την πληροφόρηση της πολιτικής ηγεσίας για τη λήψη αποφάσεων
 4. Την ταχύτητα προσαρμογής σε αλλαγές πολιτικής στον Εθνικό και Ευρωπαϊκό χώρο

Στο έργο περιλαμβάνεται και ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης όλων των εμπλεκομένων χρηστών στο Γ’ Περιφερειακό Σύστημα Υγείας της Αττικής

6.250.000,00 €

10/7/2003

ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΠεΣΥΠ Αν. Μακεδονίας – Θράκης

Το έργο αφορά στην υλοποίηση του συνόλου των διαφόρων υποσυστημάτων που συνθέτουν ένα σύγχρονο Πληροφοριακό Σύστημα Μονάδων Υγείας και τη διασύνδεση μεταξύ τους, με βασικούς στόχους:

 1. Την αμεσότερη εξυπηρέτηση των πολιτών
 2. Τη μείωση των διαχειριστικών εξόδων
 3. Την πληροφόρηση της πολιτικής ηγεσίας για τη λήψη αποφάσεων
 4. Την ταχύτητα προσαρμογής σε αλλαγές πολιτικής στον Εθνικό και Ευρωπαϊκό χώρο

Στο έργο περιλαμβάνεται και ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης όλων των εμπλεκομένων χρηστών στο Περιφερειακό Σύστημα Υγείας της Αν. Μακεδονίας - Θράκης

3.220.000,00 €

26/6/2003

ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΠεΣΥΠ Δυτικής Ελλάδας

Το έργο αφορά στην υλοποίηση του συνόλου των διαφόρων υποσυστημάτων που συνθέτουν ένα σύγχρονο Πληροφοριακό Σύστημα Μονάδων Υγείας και τη διασύνδεση μεταξύ τους, με βασικούς στόχους:

 1. Την αμεσότερη εξυπηρέτηση των πολιτών
 2. Τη μείωση των διαχειριστικών εξόδων
 3. Την πληροφόρηση της πολιτικής ηγεσίας για τη λήψη αποφάσεων
 4. Την ταχύτητα προσαρμογής σε αλλαγές πολιτικής στον Εθνικό και Ευρωπαϊκό χώρο

Στο έργο περιλαμβάνεται και ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης όλων των εμπλεκομένων χρηστών στο Περιφερειακό Σύστημα Υγείας της Δυτικής Ελλάδας

4.150.000,00 €

20/6/2003

ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΠεΣΥΠ Θεσσαλίας

Το έργο αφορά στην υλοποίηση του συνόλου των διαφόρων υποσυστημάτων που συνθέτουν ένα σύγχρονο Πληροφοριακό Σύστημα Μονάδων Υγείας και τη διασύνδεση μεταξύ τους, με βασικούς στόχους:

 1. Την αμεσότερη εξυπηρέτηση των πολιτών
 2. Τη μείωση των διαχειριστικών εξόδων
 3. Την πληροφόρηση της πολιτικής ηγεσίας για τη λήψη αποφάσεων
 4. Την ταχύτητα προσαρμογής σε αλλαγές πολιτικής στον Εθνικό και Ευρωπαϊκό χώρο

Στο έργο περιλαμβάνεται και ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης όλων των εμπλεκομένων χρηστών στο Περιφερειακό Σύστημα Υγείας της Θεσσαλίας

5.880.000,00 €

9/9/2003

ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΠεΣΥΠ Ιονίων Νήσων

Το έργο αφορά στην υλοποίηση του συνόλου των διαφόρων υποσυστημάτων που συνθέτουν ένα σύγχρονο Πληροφοριακό Σύστημα Μονάδων Υγείας και τη διασύνδεση μεταξύ τους, με βασικούς στόχους:

 1. Την αμεσότερη εξυπηρέτηση των πολιτών
 2. Τη μείωση των διαχειριστικών εξόδων
 3. Την πληροφόρηση της πολιτικής ηγεσίας για τη λήψη αποφάσεων
 4. Την ταχύτητα προσαρμογής σε αλλαγές πολιτικής στον Εθνικό και Ευρωπαϊκό χώρο

Στο έργο περιλαμβάνεται και ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης όλων των εμπλεκομένων χρηστών στο Περιφερειακό Σύστημα Υγείας των Ιονίων Νήσων

2.150.000,00 €

19/6/2003

ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΠεΣΥΠ Κρήτης

Το έργο αφορά στην υλοποίηση του συνόλου των διαφόρων υποσυστημάτων που συνθέτουν ένα σύγχρονο Πληροφοριακό Σύστημα Μονάδων Υγείας και τη διασύνδεση μεταξύ τους, με βασικούς στόχους:

 1. Την αμεσότερη εξυπηρέτηση των πολιτών
 2. Τη μείωση των διαχειριστικών εξόδων
 3. Την πληροφόρηση της πολιτικής ηγεσίας για τη λήψη αποφάσεων
 4. Την ταχύτητα προσαρμογής σε αλλαγές πολιτικής στον Εθνικό και Ευρωπαϊκό χώρο

Στο έργο περιλαμβάνεται και ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης όλων των εμπλεκομένων χρηστών στο Περιφερειακό Σύστημα Υγείας της Κρήτης

5.840.000,00 €

8/9/2003

ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΠεΣΥΠ Πελοποννήσου

Το έργο αφορά στην υλοποίηση του συνόλου των διαφόρων υποσυστημάτων που συνθέτουν ένα σύγχρονο Πληροφοριακό Σύστημα Μονάδων Υγείας και τη διασύνδεση μεταξύ τους, με βασικούς στόχους:

 1. Την αμεσότερη εξυπηρέτηση των πολιτών
 2. Τη μείωση των διαχειριστικών εξόδων
 3. Την πληροφόρηση της πολιτικής ηγεσίας για τη λήψη αποφάσεων
 4. Την ταχύτητα προσαρμογής σε αλλαγές πολιτικής στον Εθνικό και Ευρωπαϊκό χώρο

Στο έργο περιλαμβάνεται και ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης όλων των εμπλεκομένων χρηστών στο Περιφερειακό Σύστημα Υγείας της Πελοποννήσου

3.360.000,00 €

25/6/2003

ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΠεΣΥΠ Στερεάς Ελλάδας

Το έργο αφορά στην υλοποίηση του συνόλου των διαφόρων υποσυστημάτων που συνθέτουν ένα σύγχρονο Πληροφοριακό Σύστημα Μονάδων Υγείας και τη διασύνδεση μεταξύ τους, με βασικούς στόχους:

 1. Την αμεσότερη εξυπηρέτηση των πολιτών
 2. Τη μείωση των διαχειριστικών εξόδων
 3. Την πληροφόρηση της πολιτικής ηγεσίας για τη λήψη αποφάσεων
 4. Την ταχύτητα προσαρμογής σε αλλαγές πολιτικής στον Εθνικό και Ευρωπαϊκό χώρο

Στο έργο περιλαμβάνεται και ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης όλων των εμπλεκομένων χρηστών στο Περιφερειακό Σύστημα Υγείας της Στερεάς Ελλάδας

3.160.000,00 €

10/7/2003

ΥΠΔΤΞ

Εξοπλισμός πληροφορικής για τη συμμετοχή της Ελληνικής Αστυνομίας στον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης με χρήση πληροφορικής (Police-on-line)

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη νέας πληροφοριακής και τηλεπικοινωνιακής υποδομής με στόχο την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών στον πολίτη και την αποτελεσματικότερη λειτουργία της Ελληνικής Αστυνομίας παρέχοντας στον Φορέα δυνατότητες όπως πρόσβαση των στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας μέσω 1.100 σημείων που θα ενταχθούν στο δίκτυο, σε οποιαδήποτε βάση δεδομένων τους, δυνατότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας όλων των Υπηρεσιών σε επίπεδο Αστυνομικού Τμήματος και άνω μέσω ενοποιημένου δικτύου φωνής – δεδομένων και δυνατότητα καταχώρησης των πρωτογενών πληροφοριών από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες ώστε να είναι άμεσα διαθέσιμες και αξιοποιήσιμες από όλες τις ενταγμένες στο δίκτυο Υπηρεσίες .

29.188.000,00 €

31/7/2002

ΥΠΔΤΞ

Σχεδίαση και κατασκευή πύλης (portal) Πυροσβεστικού Σώματος και εφαρμογές αυτού

Το έργο αφορά την δημιουργία Διαδικτυακής Πύλης (Portal) του Πυροσβεστικού Σώματος η οποία θα αποτελεί και το μοναδικό σημείο πρόσβασης σε ένα αριθμό συστημάτων και υποσυστημάτων που θα υποστηρίζουν τις επιχειρησιακές λειτουργίες του Σώματος όπως το Σύστημα Διαχείρισης Εγγράφων και Περιεχομένου, το Σύστημα Διαχείρισης Ροής Επιχειρησιακών Διαδικασιών, το Υποσύστημα Πυρασφάλειας και Καταγγελιών και το Υποσύστημα Υποστήριξης Υπηρεσίας 199. Παράλληλα, το Portal θα αποτελεί και το σημείο διεπαφής για ένα σύνολο αμφίδρομων υπηρεσιών προς τον πολίτη εξασφαλίζοντας παράλληλα την εύκολη και εργονομική πρόσβαση σε σύνθετη αλλά παράλληλα οργανωμένη, συνεπή και καλαίσθητη παρουσίαση πληροφοριών που σχετίζονται με το Π.Σ. και το έργο του.

1.424.756,00 €

14/11/2003

ΥΠΕΠΘ

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Υποδομών & Προηγμένων Υπηρεσιών για την Υλοποίηση του e-School

Το έργο αφορά την ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών πληροφόρησης και διοίκησης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προς τους πολίτες, δηλαδή τους μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς, εργολάβους και προμηθευτές δημιουργώντας ταυτόχρονα τις προϋποθέσεις για ευκολότερη πρόσβαση και αξιοποίηση των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω του Διαδικτύου (Internet).

2.014.260,00 €

21/1/2004

ΥΠΕΠΘ

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Υποδομών & Προηγμένων Υπηρεσιών για την Υλοποίηση του e-University

Το έργο αφορά την ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών πληροφόρησης και διοίκησης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, προς τους πολίτες, δηλαδή τους φοιτητές, τους υποψήφιους φοιτητές (μαθητές), τους απόφοιτους, τους γονείς, το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό, τους εργολάβους και τους προμηθευτές, με κύριο χαρακτηριστικό την ευκολότερη πρόσβαση και αξιοποίηση των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω του Διαδικτύου (Internet).

1.990.000,00 €

26/9/2003

ΥΠΕΠΘ

Ψηφιοποίηση του Υλικού των Βιβλιοθηκών

Το έργο αφορά την επιλεκτική ψηφιοποίηση του υλικού των Δημοσίων Βιβλιοθηκών και η δημιουργία ηλεκτρονικού περιεχομένου

Με την υλοποίηση του παρόντος Έργου επιδιώκεται ο εμπλουτισμός με ηλεκτρονικό περιεχόμενο του υλικού που διαθέτουν στους χρήστες τους οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες, οι Κινητές μονάδες τους και τα Δημόσια Κέντρα Πληροφόρησης.

5.670.000,00 €

15/9/2003

ΥΠΕΡΚΑ/ΓΓΚΑ

"Χαρτογράφηση επιχειρησιακών λειτουργιών και Στρατηγικός Σχεδιασμός των Πληροφοριακών Συστημάτων του χώρου της Κοινωνικής Ασφάλισης" - "Μελέτη σχεδιασμού πρότυπου λειτουργικού μοντέλου Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και πλαισίου ανάπτυξης e-υπηρεσιών"

Το πρώτο έργο αφορά στην ολοκληρωμένη χαρτογράφηση (mapping) των επιχειρησιακών λειτουργιών του χώρου της Κοινωνικής Ασφάλισης και ταυτόχρονα αποσκοπεί στον καθορισμό μιας συγκεκριμένης και ενοποιημένης στρατηγικής για την επέκταση, ανάπτυξη και λειτουργία των υφισταμένων και μελλοντικών πληροφοριακών συστημάτων στην Κοινωνική Ασφάλιση που θα διευκολύνουν τις κύριες επιχειρησιακές δραστηριότητές της. Το συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός μοντέλου πληροφοριακής αρχιτεκτονικής, μέσω της αποτύπωσης και χαρτογράφησης όχι μόνο της ανταλλασσόμενης πληροφορίας, αλλά και των αποδεκτών αυτής, καταγράφοντας παράλληλα τη χρονική διάσταση της πληροφοριακής ροής. 

Το δεύτερο έργο αφορά στο λειτουργικό εκσυγχρονισμό των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης της ΓΓΚΑ με απώτερο σκοπό την αντιμετώπιση των λειτουργικών και οργανωτικών προβλημάτων.

Βασικός στόχος της μελέτης είναι η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της πρώτης μελέτης «Χαρτογράφηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών και Στρατηγικός Σχεδιασμός των Πληροφοριακών Συστημάτων του χώρου της Κοινωνικής Ασφάλισης», με κύριο κριτήριο τις υφιστάμενες διαδικασίες, την αποτελεσματικότητα και την προσαρμοστικότητα στο νέο ψηφιακό περιβάλλον εργασίας το οποίο θα επιφέρει η ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών στο χώρο της Κοινωνικής Ασφάλισης.

870.000,00 €

14/11/2002

ΥΠΕΡΚΑ/ΓΓΚΑ

Ανάπτυξη περιβάλλοντος διαλειτουργικότητας : α) διασύνδεσης Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης με φορείς παροχής υγειονομικών υπηρεσιών για τον έλεγχο των δαπανών υγείας β) ηλεκτρονικών συναλλαγών (business to business) ΦΚΑ με Τράπεζες και ΕΛΤΑ

Οι βασικοί στόχοι που επιδιώκονται με το έργο είναι:

 1. Εξυπηρέτηση των πολιτών.
 2. Μείωση των διαχειριστικών εξόδων.
 3. Πληροφόρηση για την λήψη αποφάσεων.

Ταχύτητα προσαρμογής σε αλλαγές πολιτικής στον Εθνικό και Ευρωπαϊκό χώρο.

1.500.000,00 €

28/5/2003

ΥΠΕΣΔΔΑ

Forum Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Το Forum Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e-Government Forum) συστήθηκε ως ένας μηχανισμός διαρκούς διαβούλευσης, σύμφωνα με υπ΄ αριθμ. 246/12.3.2003 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 309/Β/14.3.2003). Η σύσταση του θα συμβάλλει αποφασιστικά στη δημιουργία ενός ανθρώπινου δικτύου διαρκούς διαβούλευσης της Πολιτείας με τον επιχειρηματικό και ακαδημαϊκό κόσμο και τους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς με σκοπό την παραγωγή θέσεων και ωρίμανση προτάσεων και ιδεών για την Πολιτεία προκειμένου:

· να δημιουργηθεί ένα ευνοϊκό τεχνολογικό περιβάλλον για τη Δημόσια Διοίκηση

· να ενισχυθούν άμεσα οι φορείς της δημόσιας διοίκησης για την εισαγωγή τους στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση

· να προωθηθεί η έρευνα για την Κοινωνίας της Πληροφορίας και της γνώσης

2.000.200,00 €  

ΥΠΕΣΔΔΑ

Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ο.Π.Σ.Ν.Α.)

Σκοπός του έργου είναι ο εκσυγχρονισμός των Ν.Α., με σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.

Η ανάπτυξη εφαρμογών και η εγκατάσταση του εξοπλισμού συστημάτων πληροφορικής που είναι απαραίτητος για τη λειτουργία των 54 Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.) έχει ως στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία των Υπηρεσιών τους, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, καθώς και της προώθησης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στη Δημόσια Διοίκηση.

141.353.951,00 €

31/7/2003

ΥΠΕΣΔΔΑ

Ανάπτυξη Συστήματος Αυτοματοποίησης της Σύνθεσης της Δημοσιευτέας Ύλης των ΦΕΚ

Σκοπός του Έργου είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος αυτοματοποίησης όλων των σταδίων παραγωγής των Φ.Ε.Κ, από την προετοιμασία μέχρι την τελική ηλεκτρονική σύνθεση τυπογραφικών για εκτύπωση (Offset)

1.085.850,00 €

26/9/2002

ΥΠΕΣΔΔΑ

Δημιουργία Δημοσίων Κέντρων Πληροφόρησης σε 29 Δημοτικές Βιβλιοθήκες

Το έργο αφορά

963.250,00 €

20/11/2003

ΥΠΕΣΔΔΑ

Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης - "ΣΥΖΕΥΞΙΣ"

To Εθνικό Δίκτυο της Δημόσιας Διοίκησης “ΣΥΖΕΥΞΙΣ”, αποτελεί την βασική υποδομή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, που θα εξυπηρετήσει και θα διευκολύνει σημαντικά τη ροή των πληροφοριών μεταξύ των Δημοσίων υπηρεσιών και τη μεταξύ τους διασύνδεση. Το ΣΥΖΕΥΞΙΣ, ακολουθεί την αρχιτεκτονική των εικονικών ιδιωτικών δικτύων (Virtual Private Networks), για τους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για τη μεταξύ τους επικοινωνία με :

Ø Τηλεφωνία (τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στους φορείς)

Ø Δεδομένα (Επικοινωνία υπολογιστών – INTERNET)

Ø Εικόνα (Τηλεδιάσκεψη-Σύγχρονη και Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση).

Ø Τηλεφωνίας σε δίκτυα εκτός του ΣΥΖΕΥΞΙΣ (κινητή, υπεραστική, διεθνής)

90.000.000,00 €

26/11/2002

ΥΠΕΣΔΔΑ

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες αρμοδιότητας ΕΛΓΑ, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη καινοτόμου εφαρμογής για την πληροφόρηση των αγροτών – δικαιούχων του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) μέσα από τα ΚΕΠ»

122.000,00 €

30/1/2004

ΥΠΕΣΔΔΑ

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες αρμοδιότητας ΙΚΑ, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

Τα έργα αφορούν σε Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες (Χορήγηση Ασφαλιστικής Ενημερότητας σε Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων, Πληροφόρηση Συναλλασσομένων ΙΚΑ μέσω ΚΕΠ) που άπτονται αρμοδιοτήτων του ΙΚΑ και θα παρέχονται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

919.800,00 €

30/1/2004

ΥΠΕΣΔΔΑ

Μικρές Επιχειρήσεις & ΤΕΧνολογική Ώθηση (Μ.Ε.ΤΕΧ.Ω) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Το έργο αφορά :

 • Τη διεύρυνση των υπηρεσιών των βιβλιοθηκών σε θέματα πληροφόρησης και ενημέρωσης που έχει ανάγκη το κοινό στην καθημερινότητά του.
 • Την ενίσχυση του πληροφοριακού ρόλου των βιβλιοθηκών και η αύξηση του κοινού που εξυπηρετούν μέσω της παροχής πληροφοριών.

τη συνέργια και συμπληρωματικότητα με τα Κέντρα Πληροφόρησης της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς.

14.500.820,00 €

2/3/2005

ΥΠΕΣΔΔΑ

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικού Δημοτολογίου

Αντικείμενο του έργου είναι η συνένωση των υφιστάμενων δημοτολογίων των Δήμων και Κοινοτήτων όλης της χώρας και η δημιουργία μιας κεντρικής βάσης δεδομένων, η οποία αφενός θα βελτιώσει την ποιότητα των τηρουμένων πληροφοριών και των εξαρτωμένων από αυτές υπηρεσιών προς τον πολίτη, αφετέρου θα αποτελέσει τον πυρήνα των πληροφοριών πάνω στον οποίο θα στηριχθεί η αναβάθμιση και η ανταλλαγή στοιχείων μεταξύ πολλών βάσεων δεδομένων που χρησιμοποιεί η δημόσια διοίκηση και άλλοι οργανισμοί δημόσιου συμφέροντος

5.000.000,00 €

14/5/2003

ΥΠΕΣΔΔΑ

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ειδικού Ληξιαρχείου

Σκοπός του έργου είναι η αναβάθμιση της υπηρεσίας του Ειδικού Ληξιαρχείου μέσω της ανάπτυξης και εγκατάστασης ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) καταγραφής και διαχείρισης των ληξιαρχικών γεγονότων (πράξεων) που αφορούν στους Έλληνες του εξωτερικού, ώστε να διευκολύνεται η αλφαβητική ανεύρεση αυτών και η έκδοση πιστοποιητικών

2.900.000,00 €

14/5/2003

ΥΠΕΣΔΔΑ

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας

Στόχος του έργου είναι η έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των πολιτών και των εμπλεκομένων φορέων, καθώς και η παροχή χρηστικών πληροφοριών και οδηγιών για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κινδύνων που προκαλούν φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές.

5.000.000,00 €

30/6/2005

ΥΠΕΣΔΔΑ

Πρόσβαση ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) στις υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Σκοπός του έργου είναι η Παροχή προσβασιμότητας σε Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ), όπως ατόμων με προβλήματα όρασης, ακοής ή ομιλίας, με κινητικές, γλωσσικές, νοητικές ή πολλαπλές αναπηρίες, καθώς και άλλων ευπαθών ομάδων όπως των ηλικιωμένων, σε υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στα πλαίσια της Κοινωνίας της Πληροφορίας.

3.000.000,00 €

29/12/2003

ΥΠΕΣΔΔΑ

Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαδημοτικής Εξυπηρέτησης Πολιτών της ΤΕΔΚ Νομού Ημαθίας

Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία ενός Διαδημοτικού Πληροφοριακού Συστήματος και η εισαγωγή σύγχρονων μεθόδων εξυπηρέτησης του πολίτη, οι οποίες θα μειώσουν το κόστος εξυπηρέτησης (οι πολίτες θα μπορούν να ενημερώνονται και να εξυπηρετούνται χωρίς τη μεσολάβηση υπαλλήλου), τη μείωση του χρόνου εξυπηρέτησης (η ηλεκτρονική οργάνωση της πληροφορίας και των εγγράφων θα επιτρέπει την πιο γρήγορη εξυπηρέτηση των πολιτών), τη βελτίωση της αξιοπιστίας (ο πολίτης μέσα από τα αυτόματα συστήματα ενημέρωσης θα γνωρίζει τα απαραίτητα έγγραφα που θα πρέπει να συνοδεύουν μία αίτηση), τη βελτίωση της διαφάνειας .

635.000,00 €

14/5/2003

ΥΠΕΣΔΔΑ

Τηλεματικό Κέντρο ΑΔΕΔΥ

Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. σε συνεργασία με το Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης – Δ.Ι.Δ.Δ. σχεδιάζει την ανάπτυξη ενός τηλεματικού κέντρου εργαζομένων το οποίο θα έχει τη δυνατότητα να προσφέρει στα νομαρχιακά τμήματα και τις αντίστοιχες ομοσπονδίες διακεκριμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής δικτύωσης στα ακόλουθα θέματα:

 • Ηλεκτρονικός κόμβος ΑΔΕΔΥ
 • Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη
 • Ηλεκτρονική Επικοινωνία (Διαδραστική επικοινωνία εικόνας – ήχου σε πραγματικό χρόνο) - Ηλεκτρονικές Διασκέψεις (Δυνατότητα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας)
 • Ψηφιακή Εκπαίδευση
 • Ηλεκτρονικό forum
 • Δημιουργία Περιφερειακών κόμβων 

1.360.000,00 €

27/2/2004

ΥΠΕΣΔΔΑ/ΑΣΕΠ

Σύστημα ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΑΣΕΠ

Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη και εγκατάσταση ενός συστήματος παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς όλους τους εμπλεκόμενους στη διαδικασία προσλήψεων και διορισμών στον Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Φορείς και Υποψηφίους).

1.250.000,00 €

17/7/2003

ΥΠΕΧΩΔΕ

Ευφυείς Μεταφορές (2.8/1η Κατηγορία Πράξης: Ενίσχυση υπηρεσιών διαχείρισης της κυκλοφορίας και πληροφόρησης στον τομέα των μεταφορών) – ΥΠΕΧΩΔΕ

Το έργο αφορά

1.956.468,00 €

16/5/2005

ΥΠΟΟ

Μελέτη για την καθιέρωση και εφαρμογή ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω ICIS

Το έργο αφορά την εκπόνηση μελέτης που θα αναδείξει και θα προδιαγράψει συγκεκριμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, τις οποίες θα παρέχουν τα Τελωνεία μέσω του συστήματος ICIS.

325.000,00 €

28/1/2003

ΥΠΟΟ

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (ΟΔΔΥ) Α.Ε.

Το έργο αφορά την υλοποίηση και παροχή της υπηρεσίας ΟΔΔΥ-Net, που οριοθετείται ως η διενέργεια των δημοπρασιών του ΟΔΔΥ, με τη χρήση του διαδικτύου (Internet).

1.539.900,00 €

2/10/2002

ΥΠΟΟ/ΓΓΔΠ

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής του ΥΠΟΟ

Το έργο αφορά την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος υποστήριξης των εργασιών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

16.520.000,00 €

10/12/2002

ΥΠΟΟ/ΓΓΠΣ

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ελεγκτικών Υπηρεσιών

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ο.Π.Σ. που θα καλύπτει τις επιχειρησιακές απαιτήσεις των Ελεγκτικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και θα αναβαθμίσει τη λειτουργία τους μέσω της ανάπτυξης όλων εκείνων των υποδομών που θα καταστήσουν δυνατή την εισαγωγή πληροφοριακών συστημάτων υποστήριξης του ελεγκτικού τους έργου.

30.000.000,00 €

28/1/2003

ΥΠΟΟ/ΓΓΠΣ

Πιλοτικό Πληροφοριακό Σύστημα ΣΔΟΕ

Το έργο αφορά την άμεση υποστήριξη της επιχειρησιακής λειτουργίας του ΣΔΟΕ κατά τη μεταβατική περίοδο που μεσολαβεί, μέχρι την υλοποίηση και θέση σε επιχειρησιακή λειτουργία του ενιαίου πληροφοριακού συστήματος Ελεγκτικών Υπηρεσιών (Ο.Π.Σ.Ε.Υ).

1.400.000,00 €

5/6/2003

ΥΠΟΟ/ΓΓΠΣ

Πληροφοριακό Σύστημα TAXISnet - υπηρεσίες φορολογίας για την εξυπηρέτηση του πολίτη

Το έργο αφορά την παροχή στους πολίτες ενός συνόλου ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω τεχνολογιών διαδικτύου, το οποίο αποτελεί ένα υποσύνολο των λειτουργιών – υπηρεσιών που έως σήμερα παρέχονται από τις ΔΟΥ.

14.990.196,00 €

15/11/2002

ΥΠΟΟ/ΓΓΠΣ

Προηγμένες Δικτυακές Υπηρεσίες για τους φορείς του Υπ. Οικονομικών

Το έργο αφορά την παροχή των παρακάτω:

 • Υπηρεσίες VPN υψηλών απαιτήσεων (διαθεσιμότητα, ασφάλεια, υποστήριξη κλπ.)
 • Υπηρεσίες τηλεφωνίας εντός και εκτός των υπηρεσιών του Υπ. Οικονομικών
 • Υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης
 • Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιακού δικτύου με ISP υπηρεσίες (DNS, e-mail, Internet feed, fax, proxy κ.λ.π. )
 • Την αριθμοδότηση, τη συνολική διαχείριση του δικτύου (NMS), την λειτουργία κέντρου υποστήριξης (Help Desk) των παραπάνω Υπηρεσιών του Υπ. Οικονομικών,
 • Προμήθεια εγκατάσταση και παραμετροποίηση Τηλ. Κέντρων σε όλους τους Μικρούς Φορείς (Υπηρεσίες)
 • Την αναβάθμιση των υφιστάμενων τηλεφωνικών κέντρων για τους Μεσαίους και Μεγάλους Φορείς (Υπηρεσίες)

15.657.000,00 €

7/1/2005

ΥΠΟΟ/ΕΣΥΕ

Οριζόντια Μελέτη για τη Δημιουργία και Λειτουργία Ενιαίων Μητρώων Επιχειρήσεων

Το έργο αφορά την υλοποίηση η οποία θα καταγράψει όλα τα είδη μητρώων νομικών μονάδων που τηρούνται επίσημα και ανεπίσημα σε όλους τους φορείς της δημόσιας διοίκησης. Η μελέτη θα καταγράψει τις διοικητικές και επιχειρησιακές διαδικασίες της λειτουργίας και της ενημέρωσης των μητρώων, θα εντοπίσει τυχόν επικαλύψεις, θα αποσαφηνίσει τις ροές πληροφοριών και θα αναδείξει τις ανάγκες των χρηστών.

300.000,00 €

26/5/2003

ΥΠΤΟΥΡ

Παρατηρητήριο Τουρισμού (Tourism Observatory)

Το έργο αφορά την ανάπτυξη ενός ενιαίου και ολοκληρωμένου πολυστρωματικού πληροφοριακού μηχανισμού που θα εξυπηρετεί τη χάραξη, παρακολούθηση και αξιολόγηση της τουριστικής πολιτικής και συγχρόνως θα απευθύνεται σε όλους τους φορείς και τα πρόσωπα που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τον Τουρισμό.

1.800.000,00 €

11/7/2003

ΥΠΤΟΥΡ

Πληροφοριακό Σύστημα Στρατηγικού Σχεδιασμού του Τουριστικού Τομέα (Tourism satellite accounts –TSA)

Το έργο αφορά την ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος το οποίο θα συγκεντρώνει, ταξινομεί και διασυνδέει τα στατιστικά στοιχεία που περιγράφουν όλες τις σημαντικές πτυχές του Τουρισμού, ως ενιαίου και διακριτού τομέα του οικονομικού και παραγωγικού συστήματος της χώρας.

1.200.000,00 €

11/7/2003


Πηγή Κειμένου:ΚτΠ Α.Ε. 11/11/2005
Σχετική Ιστοσελίδα
Ο δικτυακός τόπος της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε.

   Ταυτότητα   :   Προσβασιμότητα   :   Χάρτης Ιστού   :  Όροι Χρήσης   :  Επισκεψιμότητα Κόμβου  
Level Double-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Κοινωνία της Πληροφορίας ©2005 Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Ευρωπαϊκή Επιτροπή