Ελληνική Ιστοσελίδα English Web Site
Γραφείο Τύπου Χάρτης Ιστού Υπηρεσίες

Ανακοινώσεις
Πιστοποίηση TUV - ISO 9001:2000

Η ΕΥΔ Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" με στόχο την ανταπόκριση στις απαιτήσεις των τελικών της δικαιούχων ώστε οι υπηρεσίες που παρέχει να αποσκοπούν στην επίτευξη της ικανοποίησης του έλληνα πολίτη, καλύπτοντας ή υπερβαίνοντας τις απαιτήσεις του, μέσω της εφαρμογής του συστήματος, της συνεχούς βελτίωσής του και της πρόληψης μη συμμορφώσεων, πιστοποιήθηκε από το διεθνή φορέα πιστοποίησης TUV, για την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος Ποιότητας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του διεθνούς προτύπου ISO 9001:2000.

Η ΕΥΔ Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" έχοντας ως στόχο την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών τόσο στους τελικούς και δυνητικούς τελικούς δικαιούχους της, όσο και στην επιχειρηματική και επιστημονική κοινότητα, εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο σύστημα Ποιότητας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του διεθνούς προτύπου ISO 9001:2000, λαμβάνοντας υπόψη τις Εθνικές και Ευρωπαϊκές νομικές απαιτήσεις και κανονιστικές διατάξεις που διέπουν την λειτουργία των οργανισμών/υπηρεσιών, σε όλες τις δραστηριότητες της δηλαδή: Σχεδιασμός, Ανάπτυξη, Οργάνωση, Λειτουργία, Διαχείριση .

Το πεδίο εφαρμογής της πιστοποίησης αφορά:

  • "Διαχείριση και Εφαρμογή των συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ελληνική Κυβέρνηση προγραμμάτων στον Τομέα της Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών".
  • “Management and Implementation of the Information and Communication Technology (ICT) Programmes co-funded by the European Commission and the Greek Government”.

Η πολιτική της Ποιότητας είναι κατανοητή σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης της ΕΥΔ Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" και ανασκοπείται ως προς την συνεχιζόμενη καταλληλότητα της.

Όλα τα παραπάνω υποστηρίζονται από αντικειμενικούς και μετρήσιμους σκοπούς / στόχους, οι οποίοι στα πλαίσια της αρχής της διαρκούς βελτίωσης καθιερώνονται, ανασκοπούνται και επαναπροσδιορίζονται στα πλαίσια των Ανασκοπήσεων που διενεργεί η Διοίκηση της ΕΥΔ Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση"

Η ΕΥΔ Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" δεσμεύεται να τεκμηριώνει και να βελτιώνει το σύνολο των διεργασιών της, ώστε να παρέχει στους πολίτες (υπαλλήλους, τελικούς δικαιούχους, δυνητικούς τελικούς δικαιούχους, επιχειρηματίες, επιστήμονες, δημόσιο και στην κοινωνία) υπηρεσίες υψηλής Ποιότητας και να υπηρετεί με τρόπο διαφανή και έγκυρο τον ιδιαίτερης βαρύτητας ρόλο.

O Αριθμός Μητρώου Πιστοποιητικού είναι: 44 100 074625.

Ως υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας της ΕΥΔ Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" έχει ορισθεί ο κ. Η. Αλεξανδρής με αναπληρώτρια την κ. Ε. Μπαλτά.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας πιστοποιήθηκε από την «TÜV HELLAS ΑΕ» (μέλος του TÜV NORD Group) στις 22 Ιουνίου 2007.


   Ταυτότητα   :   Προσβασιμότητα   :   Χάρτης Ιστού   :  Όροι Χρήσης   :  Επισκεψιμότητα Κόμβου  
Level Double-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Κοινωνία της Πληροφορίας ©2005 Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Ευρωπαϊκή Επιτροπή