Ελληνική Ιστοσελίδα English Web Site
Γραφείο Τύπου Χάρτης Ιστού Υπηρεσίες

Συμπεράσματα
Συμπεράσματα Ενδιάμεσης Αξιολόγησης

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η ανακεφαλαίωση των βασικών ευρημάτων και συμπερασμάτων της Ενδιάμεσης Αξιολόγησης και οι προτάσεις του Αξιολογητή, που αφορούν τον προγραμματικό σχεδιασμό και την εφαρμογή του στην πράξη, την πορεία, τις προοπτικές εξέλιξης και τα αποτελέσματα του Ε.Π., καθώς και τους μηχανισμούς παρακολούθησης, διαχείρισης και ελέγχου των αποτελεσμάτων.


Περιεχόμενα
Προγραμματικός Σχεδιασμός και εφαρμογή στην πράξη
Πορεία, προοπτικές εξέλιξης, αποτελέσματα
Μηχανισμοί Παρακολούθησης, Διαχείρισης και ΕλέγχουΠρογραμματικός Σχεδιασμός και εφαρμογή στην πράξη Scroll to Top

Σε ό,τι αφορά τον προγραμματικό σχεδιασμό και την εφαρμογή του σχεδιασμού στην πράξη:
 • Τα ισχυρά στοιχεία και τα στοιχεία αδυναμίας που αναγνώρισε η Ex-ante Αξιολόγηση παραμένουν στην πλειοψηφία τους επίκαιρα, αν και παρά τις πολύ θετικές εξελίξεις στους ρυθμούς διείσδυσης της ΚτΠ στην Ελλάδα, η χώρα εξακολουθεί να παρουσιάζει υστέρηση έναντι των χωρών της Ε.Ε. σε βασικούς δείκτες.
 • Ο προγραμματισμός του Ε.Π. ανταποκρίνεται προς την Ευρωπαϊκή Πολιτική (eEurope 2005) και την εθνική πολιτική για την ΚτΠ και είναι συνεπώς προς τους στόχους των πολιτικών αυτών.
 • Η κατανομή των πόρων του Ε.Π. ανταποκρίνεται σε γενικές γραμμές προς τις ανάγκες με πιθανή εξαίρεση το πεδίο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης όπου οι ανάγκες που έχουν διαπιστωθεί είναι πολλαπλάσιες από τους διαθέσιμους πόρους και όπου υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ των αναγκών των διαφόρων τομέων πολιτικής και της κατανομής των διαθέσιμων πόρων μεταξύ των τομέων αυτών.
 • Οι οριζόντιες προτεραιότητες (απασχόληση, κοινωνική ενσωμάτωση, ισότητα των ευκαιριών) καλύπτονται ικανοποιητικά από τον προγραμματικό σχεδιασμό και στην εφαρμογή του Προγράμματος, αν και αποτελεί πρόβλημα η επαρκής παρακολούθηση βασικών δεικτών για τις προτεραιότητες αυτές.
 • Το Ε.Π. εμφανίζει επίσης ικανοποιητική συνέργεια και εσωτερικά και με το εξωτερικό του περιβάλλον ως προς το Γ’ ΚΠΣ στο σύνολο του και τις σχετικές με την ΚτΠ εθνικές πολιτικές.
 • Το Ε.Π. παρά την περιφερειακή στόχευση του προγραμματικού σχεδιασμού εμφανίζει στην εφαρμογή του αδυναμίες ως προς την υποστήριξη των λιγότερο αναπτυγμένων και απομονωμένων περιοχών υπαίθρου να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο του ψηφιακού χάσματος μεταξύ αυτών και των περισσότερο αναπτυγμένων περιφερειών και των μεγάλων αστικών κέντρων της χώρας. Ιδιαίτερη προσπάθεια πρέπει να καταβληθεί προς την κατεύθυνση αυτή από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης.Πορεία, προοπτικές εξέλιξης, αποτελέσματα Scroll to Top

Σε ότι αφορά την πορεία, τις προοπτικές εξέλιξης και τα αποτελέσματα του Ε.Π.
 • Μετά από μια αρχική περίοδο καθυστέρησης που οφείλεται σε ένα απαραίτητο στάδιο προετοιμασίας του Επιχειρησιακού Προγραμματισμού του Ε.Π. (με τα επιχειρησιακά σχέδια υπουργείων και περιφερειών) και στον ιδιαίτερα σύνθετο και καινοτομικό στο ελληνικό περιβάλλον, χαρακτήρα των δράσεων του Ε.Π. το Πρόγραμμα έχει σημειώσει ταχύτατη πρόοδο κατά το 2003 κυρίως σε ότι αφορά τις εντάξεις, οι οποίες όμως θα συμπαρασύρουν τις συμβάσεις και τις δαπάνες σε ταχείς ρυθμούς ανόδου από το 2004 και μετά.
 • Την ταχύτερη πρόοδο έχει σημειώσει ο Άξονας 1 ως προς τα μέτρα ευθύνης του Υπουργείου Παιδείας, όπου οι στόχοι του Προγράμματος έχουν υπερκερασθεί. Οι άξονες 2 και 3 ενεργοποιήθηκαν σημαντικά το 2003 και εμφανίζουν ήδη σημαντικούς ρυθμούς προόδου οι οποίοι θα ενισχυθούν πολύ περισσότερο κατά το 2004. Ο Άξονας 4, ο οποίος έχει καθυστερήσει, αναμένεται ότι θα ενεργοποιηθεί ταχύτατα κατά το 2004 μετά την οριστικοποίηση του βασικού πλαισίου εφαρμογής των δράσεων για τα ευρυζωνικά δίκτυα και υπηρεσίες που αποτελούν την κύρια παρέμβαση του Άξονα 4 και που έχουν στρατηγική σημασία για την προώθηση της ΚτΠ στην Ελλάδα.
 • Παρά την πρόοδο και ενεργοποίηση του Ε.Π. σε όλο το εύρος του, μετά την διευθέτηση και των εκκρεμοτήτων του Άξονα 4, υπάρχουν περιοχές καθυστέρησης. Αυτές οι περιοχές καθυστέρησης αφορούν μέτρα και κατηγορίες δράσεων σε όλο το εύρος του Ε.Π. με μικρό κατά κανόνα χρηματοδοτικό μέγεθος αλλά που έχουν καινοτομικό χαρακτήρα και είναι στρατηγικής σημασίας για την τελική επιτυχία του Ε.Π. και την πρόοδο της χώρας στον τομέα της ΚτΠ ευρύτερα. Ιδιαίτερη προσπάθεια θα πρέπει να καταβληθεί προς την κατεύθυνση της ενεργοποίησης του Ε.Π. σε αυτές τις περιοχές καθυστέρησης και προώθησης της υλοποίησης των δράσεων που προβλέπονται για αυτές.Μηχανισμοί Παρακολούθησης, Διαχείρισης και Ελέγχου Scroll to Top

Σε ότι αφορά τους μηχανισμούς παρακολούθησης, διαχείρισης και ελέγχου των αποτελεσμάτων:
 • Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και η ΚτΠ Α.Ε. που αποτελούν τους βασικούς μηχανισμούς εφαρμογής του Ε.Π. ανταποκρίνονται πλήρως προς τις αυξημένες ποιοτικές απαιτήσεις του Προγράμματος και τις απαιτήσεις του Γ΄ ΚΠΣ. Όμως η Υπηρεσία Διαχείρισης είναι σημαντικά υποστελεχωμένη και αυτό συμβάλλει αποφασιστικά, σε συνδυασμό και με άλλους παράγοντες, στην καθυστέρηση του Προγράμματος και μελλοντικά στην παρακολούθηση της υλοποίησης και στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του. Επιβάλλεται η άμεση, δραστική ενίσχυση της στελέχωσης της.
 • Οι δημόσιοι φορείς που ως τελικοί δικαιούχοι έχουν την ευθύνη υλοποίησης του μεγαλύτερου μεριδίου του Ε.Π. έχουν βελτιώσει πολύ την ικανότητά τους έναντι της περιόδου του Β’ ΚΠΣ και ανταποκρίνονται στην πλειοψηφία τους στις αυξημένες απαιτήσεις του Προγράμματος και στις απαιτήσεις του Γ’ ΚΠΣ. Όμως για να καλυφθούν οι απαιτήσεις πλήρους αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του Προγράμματος και ενσωμάτωσης μέσω αυτών της ΚτΠ στο ευρύτερο περιβάλλον της δημόσιας διοίκησης, είναι αναγκαίο να ενισχυθεί πολύ περισσότερο η ικανότητα τους να ανταποκριθούν προς τις απαιτήσεις αυτές. Αυτό πρέπει να αντιμετωπισθεί ως προτεραιότητα στρατηγικής σημασίας στο πλαίσιο του Προγράμματος.

Πηγή Κειμένου: Η Ενδιάμεση Αξιολόγηση
Δείτε τα σχετικά αρχεία:
doc Συμπεράσματα και Προτάσεις (974 Kb)
doc Αξιολόγηση του Προγραμματικού Σχεδιασμού (96 Kb)
doc Αξιολόγηση της θέσης και των προοπτικών εξέλιξης του Ε.Π. (785 Kb)
   Ταυτότητα   :   Προσβασιμότητα   :   Χάρτης Ιστού   :  Όροι Χρήσης   :  Επισκεψιμότητα Κόμβου  
Level Double-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Κοινωνία της Πληροφορίας ©2005 Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Ευρωπαϊκή Επιτροπή