Ελληνική Ιστοσελίδα English Web Site
Γραφείο Τύπου Χάρτης Ιστού Υπηρεσίες

Ενέργειες Ελέγχου
Πηγή Κειμένου: Συμπλήρωμα Προγραμματισμού
Ο δημοσιονομικός έλεγχος στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Κοινωνία της Πληροφορίας" διενεργείται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, στο "Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ 2000-2006".

Περιεχόμενα
Προληπτικοί έλεγχοι
Επιτόπιοι έλεγχοι
Προβλήματα που εντοπίστηκαν
Ενέργειες που έγιναν
Δημοσιονομικές διορθώσεις
Εξωτερικοί έλεγχοι
Ενέργειες που έγιναν το έτος 2004 και αφορούν διενεργηθέντες ελέγχους προηγουμένων ετών
Εξωτερικοί έλεγχοι διενεργηθέντες εντός του έτους 2004


Το εν λόγω σύστημα συντάχθηκε στο πλαίσιο της υποχρέωσης της Ελλάδας, ως κράτους μέλους της Ε.Ε., να τηρήσει τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 438/2001 της Επιτροπής της 2ας Μαρτίου 2001 «Για θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συμβουλίου, όσον αφορά το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των παρεμβάσεων των Διαρθρωτικών Ταμείων».

Είναι κοινό για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα και ενσωματώνει :
 • Τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στο κανονιστικό πλαίσιο για τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου των κρατών μελών και ειδικότερα στον Κανονισμό (ΕΚ) 1260/1999 και στους Κανονισμούς (ΕΚ) 438/2001 και 448/2001 που τον αναλύουν.
 • Το θεσμικό πλαίσιο σε εθνικό επίπεδο που διέπει το σύστημα των ελέγχων, δηλαδή:
  • Το Ν.2860/2000 για τη διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχο του ΚΠΣ και άλλες διατάξεις.
  • Τις διατάξεις εφαρμογής του ΚΠΣ, που εγκρίθηκε με την απόφαση έγκρισης του ΚΠΣ από την Επιτροπή [Ε(2000) 3450 της 28.11.2000].
  • Τις διατάξεις εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», όπως εγκρίθηκε με την απόφαση της Επιτροπής (C 2001/551) της 14.03.2001

Προληπτικοί έλεγχοι Scroll to Top

Κατά το έτος 2004 η Μονάδα Γ΄ πραγματοποίησε προληπτικά έλεγχο νομιμότητας σε 27 δημοπρατήσεις και συμβάσεις, προϋπολογισμού από 160.000 έως και 58.080.000€, μετά από σχετική εγκύκλιο της Διαχειριστικής Αρχής του ΚΠΣ.

Παράλληλα, και μετά από σχετικά αιτήματα των Μονάδων Β΄, άσκησε προληπτικό έλεγχο σε τρεις διακηρύξεις προτεινομένων στην ΕΥΔ έργων προς ένταξη και σε δύο συμβάσεις ενταγμένων έργων, χωρίς διενέργεια επιτόπιου ελέγχου.

Τέλος, στο πλαίσιο των ενεργειών προληπτικού ελέγχου, η Μονάδα Γ’ συμπλήρωσε και επικαιροποίησε με τις πρόσφατες αλλαγές του θεσμικού πλαισίου τον «Οδηγό Τελικών Δικαιούχων».

Το τεύχος αυτό απευθύνεται στους Τελικούς Δικαιούχους(ΤΔ) και περιλαμβάνει οδηγίες για την ορθή εκτέλεση των χρηματοδοτούμενων έργων, περιγράφει και εξηγεί τις υποχρεώσεις των ΤΔ όσον αφορά τους επιτόπιους ελέγχους και αποσαφηνίζει ορισμένα σημεία του νομικού πλαισίου που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών, που γίνονται αιτία για συνήθεις παρατυπίες και αποκλίσεις που οδηγούν σε δημοσιονομικές διορθώσεις.


Επιτόπιοι έλεγχοι Scroll to Top

Η επιλογή των έργων προς έλεγχο έγινε χρησιμοποιώντας μεθοδολογία εντοπισμού των Τελικών Δικαιούχων που υλοποιούν πολλά έργα ο καθένας, ώστε να πραγματοποιείται ταυτόχρονα έλεγχος του συστήματος και των διαδικασιών, αλλά και των μηχανισμών οικονομικής διαχείρισης των σημαντικών Τελικών Δικαιούχων. Έως τις 31/12/2004 η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης είχε διενεργήσει συνολικά 39 επιτόπιους ελέγχους, εκ των οποίων οι 38 ήταν τακτικοί (6 κατά το έτος 2004) και ο ένας έκτακτος (εντός του 2004).

Συνολικά είχαν ελεγχθεί 29 Τελικοί Δικαιούχοι, οι οποίοι υλοποιούν 287 πράξεις, με συνολικό προϋπολογισμό 1.232.309.785€, ήτοι το 41.24% του προϋπολογισμού του Ε.Π. Εντός του 2004 οι επιτόπιοι έλεγχοι διενεργήθηκαν σε 7 πράξεις, συνολικού προϋπολογισμού 59.892.026€ (6 πράξεις χρηματοδοτούμενες από το ΕΤΠΑ και 1 πράξη χρηματοδοτούμενη από το ΕΚΤ), υλοποιούμενες από 7 Τελικούς Δικαιούχους.

Σκοπός των επιτόπιων ελέγχων ήταν να διαπιστωθεί η τήρηση των όρων και προϋποθέσεων της ένταξης των έργων στο Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» και ειδικότερα όσον αφορά:

 • Την τήρηση της νομιμότητας των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν στο πλαίσιο του έργου.
 • Την πληρότητα των δικαιολογητικών και λοιπών παραστατικών στοιχείων των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν, καθώς και την ορθή και σύμφωνη με τους όρους της απόφασης ένταξης λογιστική τους παρακολούθηση.
 • Τη διαπίστωση της αξιοπιστίας των δηλωνόμενων από τον ελεγχόμενο φορέα στοιχείων στα τυποποιημένα έντυπα επικοινωνίας με την ΕΥΔ και ειδικότερα των στοιχείων που ο φορέας δηλώνει στα εξής:
  • Τεχνικό Δελτίο Έργου / Υποέργων.
  • Μηνιαία Δελτία Δήλωσης Δαπανών.
  • Τριμηνιαία Δελτία Παρακολούθησης.
 • Την πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου, λαμβανομένου υπόψη του σταδίου ολοκλήρωσης του έργου κατά την περίοδο διενέργειας του ελέγχου.

 

Προβλήματα που εντοπίστηκαν Scroll to Top

Από τη διενέργεια των επιτόπιων ελέγχων το 2004 από την Μονάδα Ελέγχων (Γ΄) της ΕΥΔ, διαπιστώθηκαν κάποιες παρατυπίες και αποκλίσεις από την εθνική και την κοινοτική νομοθεσία. Οι παρατυπίες μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε συστημικές παρατυπίες και σε παρατυπίες που αφορούν την υλοποίηση των πράξεων. Ενδεικτικά αναφέρουμε ορισμένες από τις σημαντικότερες:

Α) Συστημικές παρατυπίες

 • Ελλείψεις στο σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης δαπανών.
 • Έλλειψη διακριτών αρμοδιοτήτων των οργάνων διοίκησης του φορέα του έργου.
 • Αδυναμίες στη διαδικασία εσωτερικών ελέγχων.

Β) Παρατυπίες που αφορούν την υλοποίηση των πράξεων

 • Ελλιπής τήρηση των κανόνων δημοσιότητας τόσο σε ό,τι αφορά τις διακηρύξεις διαγωνισμών, όσο και σε ό,τι αφορά την προβολή του φυσικού αντικειμένου των έργων.
 • Αποκλίσεις από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία σε ό,τι αφορά τη διαδικασία επιλογής αναδόχων.
 • Μη τήρηση ξεχωριστού τραπεζικού λογαριασμού.
 • Μη κανονικές δαπάνες.
 • Δυσχερής διαδρομή ελέγχου δαπανών.
 • Καθυστερήσεις στην υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου.
 • Φυσικό αντικείμενο που δεν συνάδει με το εγκεκριμένο.
 • Ασάφειες στην περιγραφή του Φ.Α. συμβάσεων έργου.


Ενέργειες που έγιναν Scroll to Top

Για την ευαισθητοποίηση των Τελικών Δικαιούχων, αναφορικά με τις παρατυπίες που εντοπίστηκαν από τους επιτόπιους ελέγχους, η ΕΥΔ προχώρησε στις παρακάτω ενέργειες:
 • Στις ημερίδες ενημέρωσης των Τελικών Δικαιούχων δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στα συγκεκριμένα θέματα.
 • Διοργανώθηκαν συσκέψεις με φορείς συντονισμού (π.χ. υπουργεία), για την ανάδειξη και την αντιμετώπιση τόσο των συγκεκριμένων όσο και των οριζοντίων προβλημάτων που επισημαίνονται στις εκθέσεις ελέγχου.


Δημοσιονομικές διορθώσεις Scroll to Top

Kατά το έτος 2004 εκδόθηκαν 10 αποφάσεις δημοσιονομικής διόρθωσης, ως αποτέλεσμα προγενέστερων ελέγχων.

Γι' αυτές τις περιπτώσεις εφαρμόστηκε η διαδικασία επιβολής δημοσιονομικών διορθώσεων που προσδιορίζεται μέσω της κοινής υπουργικής απόφασης (ΚΥΑ) με αριθμό 907 (ΦΕΚ/Β/878/2-7-03) και της από 8/4/2004 εγκυκλίου εφαρμογής της.


Εξωτερικοί έλεγχοι Scroll to Top

Σε πράξεις του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» και στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης διενεργήθηκαν έλεγχοι εντός του 2004 από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ), από την Αρχή Πληρωμής και από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Συγκεκριμένα, εντός του έτους 2004 διενεργήθηκαν:
 • 3 έλεγχοι από την ΕΔΕΛ.
 • 2 έλεγχοι από την Αρχή Πληρωμής.
 • 1 έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο.


Ενέργειες που έγιναν το έτος 2004 και αφορούν διενεργηθέντες ελέγχους προηγουμένων ετών Scroll to Top

Α) Έλεγχος από την ΕΔΕΛ
 (23.9.2003 – 26.9.2003)

Ο έλεγχος διενεργήθηκε στην πράξη «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των τεχνολογιών ΤΠΕ», με κωδικό ΟΠΣ 65109.

Το πόρισμα του εν λόγω ελέγχου κοινοποιήθηκε στην ΕΥΔ στις 25.5.2004.

Το κλιμάκιο ελέγχου στο πόρισμά του διατυπώνει συστάσεις για την έγκαιρη υποβολή των ΜΔΔΔ εκ μέρους του ΤΔ, τη γνωστοποίηση από τον ΤΔ στην Αρχή Πληρωμής και στην ΚΔΑ των τόκων που προκύπτουν από τις χρηματοδοτήσεις, την εξέταση από την ΕΥΔ του ενδεχομένου τροποποίησης του χρηματοδοτικού σχήματος του έργου και την επίσπευση της υλοποίησης όλων των Υ/Ε που παρουσιάζουν καθυστέρηση.

Επιπλέον, να γίνει πιστοποίηση των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών από τον ΤΔ.

Τέλος, προτείνεται η διεξαγωγή επανελέγχου από την ΕΥΔ, μετά την ολοκλήρωση της πράξης.

Επί των ανωτέρω, η ΕΥΔ, συμμορφούμενη με τις συστάσεις, απάντησε με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 9381-Γ΄/13.10.2004 έγγραφο.

Β) Έλεγχος από την ΕΔΕΛ (15.12.2003 – 18.12.2003)

Η ΕΔΕΛ πραγματοποίησε έλεγχο της αποτελεσματικότητας του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου της ΕΥΔ και έλεγξε: (α) την πράξη «Δικτυωθείτε», με κωδικό ΟΠΣ 62014 και ειδικότερα το υποέργο 1 «Ενίσχυση ΜΜΕ σε υποδομές πληροφορικής - Α’ κύκλος», με ΤΔ τον ΕΟΜΜΕΧ, (β) την πράξη «Προμήθεια εξοπλισμού εργαστηρίων πληροφορικής ΤΕΕ Αγ. Νικολάου», με κωδικό ΟΠΣ 62889 και ειδικότερα το υποέργο 1 «Προμήθεια εξοπλισμού εργαστηρίων πληροφορικής ΤΕΕ Αγ. Νικολάου» και (γ) την πράξη «Προμήθεια και εγκατάσταση υπολογιστικού εξοπλισμού εργαστηρίων πληροφορικής σε Ενιαία Λύκεια, ΤΕΕ και ΣΕΚΝ», κωδικός ΟΠΣ 60515 και ειδικότερα το υποέργο 1 «Προμήθεια και εγκατάσταση υπολογιστικού εξοπλισμού εργαστηρίων πληροφορικής σε Ενιαία Λύκεια, ΤΕΕ και ΣΕΚΝ».

Το πόρισμα του εν λόγω ελέγχου κοινοποιήθηκε στην ΕΥΔ στις 10.9.2004.

Το κλιμάκιο ελέγχου διατύπωσε τις ακόλουθες διαπιστώσεις και συστάσεις:

1. Προς την ΕΥΔ

Το κλιμάκιο ελέγχου στο πόρισμά του διαπιστώνει ελλείψεις στα διαθέσιμα μέσα και ειδικότερα στη στελέχωση, καθώς και την ανάγκη βελτίωσης της εκπαίδευσης των στελεχών. Συνιστά να γίνεται συστηματικότερη παρακολούθηση των ΤΔ, να εφαρμόζεται κατά κανόνα η συγκριτική αξιολόγηση των προτάσεων και να συστηματοποιηθούν οι προληπτικοί έλεγχοι.

Επί των ανωτέρω η ΕΥΔ απάντησε με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 8491-Γ΄/4.2.2005 έγγραφο όπου, σε συμμόρφωση προς τις συστάσεις, αναφέρονται ότι:

 • Έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες, ώστε να καταστεί δυνατή η αύξηση του προσωπικού (τροποποίηση της ΚΥΑ σύστασης της ΕΥΔ) και ενέργειες για μεταστέγαση της ΕΥΔ.
 • Έχει εντατικοποιηθεί η προσπάθεια για συστηματική παρακολούθηση και υποστήριξη των ΤΔ.
 • Ήδη, κατά κανόνα εφαρμόζεται η συγκριτική αξιολόγηση των υποβαλλομένων προτάσεων.
 • Με την αναδιάρθρωση της ΕΥΔ (τροποποίηση της ΚΥΑ σύστασης της ΕΥΔ), οργανώνεται και λειτουργεί Γραφείο Προληπτικού Ελέγχου.

2. Προς τον ΕΟΜΜΕΧ

Το κλιμάκιο ελέγχου συνιστά την επιτάχυνση της υλοποίησης του έργου και την υποβολή αιτήματος για την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου. Επίσης, συνιστά τη συμμόρφωση προς τους κανόνες δημοσιότητας στις ιστοσελίδες του φορέα, την έγκαιρη αποστολή στη ΔΑ των ΜΔΔΔ και ΤΔΠΕ και την πλήρη συμφωνία των λογιστικών βιβλίων με τα ποσά που καταχωρίζονται στο ΟΠΣ.

Ο ΤΔ, σε σχετική απάντησή του που μας κοινοποιήθηκε, αναφέρει ότι έχει συμμορφωθεί με τις παραπάνω συστάσεις και απομένει η οριστική συμφωνία των λογιστικών του βιβλίων με το ΟΠΣ για το οικονομικό έτος 2002.Εξωτερικοί έλεγχοι διενεργηθέντες εντός του έτους 2004 Scroll to Top

Α) Έλεγχος από την Αρχή Πληρωμής (26.1.2004 - 30.1.2004)

Διενεργήθηκε με σκοπό τον έλεγχο του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου της ΕΥΔ. Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας, καθώς και τον έλεγχο της πράξης «ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ» στον ΤΔ (ΕΟΜΜΕΧ), κωδικός ΟΠΣ 62014.

Το πόρισμα του εν λόγω ελέγχου κοινοποιήθηκε στην ΕΥΔ στις 7.1.2005.

Το κλιμάκιο ελέγχου διατύπωσε συστάσεις προς την ΕΥΔ, αναφορικά με τη σύνταξη εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας και την καθιέρωση εσωτερικού ελέγχου, την προώθηση των παρατηρήσεων για τη λειτουργία του ΟΠΣ σε κεντρικό επίπεδο, τη διενέργεια ελέγχου από την αρμόδια Μονάδα Ελέγχου της ΕΥΔ των έργων της Τεχνικής Βοήθειας με ΤΔ την ΕΥΔ για τυχόν κατατμήσεις και τη δημοσίευση νέας πρόσκληση για κατάρτιση μητρώου αξιολογητών.

Επί των ανωτέρω η ΕΥΔ απάντησε με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1604-Γ΄/1.3.2005 έγγραφο, όπου, σε συμμόρφωση προς τις συστάσεις, αναφέρονται:

 • Στο πλαίσιο εφαρμογής του προτύπου ΙSO 9001 θα περιληφθεί και ο εσωτερικός έλεγχος στη λειτουργία της.
 • Χρησιμοποιείται συστηματικά helpdesk για την υποβολή προτάσεων που αποβλέπουν στη βελτίωση και συμπλήρωση της λειτουργίας του ΟΠΣ.
 • Προγραμματίζεται η διεξαγωγή ελέγχων στα έργα Τεχνικής Βοήθειας, με ΤΔ την ΕΥΔ.
 • Βρίσκεται σε συνενόηση με την ΚΔΑ, για την αντιμετώπιση του θέματος της κατάρτισης μητρώου αξιολογητών.

Β) Έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο (16.2.2004 - 20/2/2004)

Σκοπός του ελέγχου ήταν η άσκηση δημοσιονομικού ελέγχου στις ακόλουθες πράξεις του Ε.Π. "ΚτΠ":

 1. Μέτρο 2.1 «Μελέτη για την εκπόνηση του επιχειρησιακού σχεδίου του Συνηγόρου του Πολίτη», με κωδικό ΟΠΣ58427 και ΤΔ το Συνήγορο του Πολίτη.
 2. Μέτρο 2.2 «Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών Δήμου Πεύκης», με κωδικό ΟΠΣ 72930 και ΤΔ το Δήμο Πεύκης.
 3. Μέτρο 3.2. «Μετάβαση του πληροφοριακού συστήματος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών στο ευρώ», με κωδικό ΟΠΣ 60123 και ΤΔ την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.
 4. Μέτρο 3.2. «Προσαρμογή όλων των πληροφοριακών συστημάτων του Οφθαλμιατρείου Αθηνών που υποστηρίζουν τις διαδικασίες διαχείρισης οικονομικών μεγεθών στο ευρώ», με κωδικό ΟΠΣ 65992 και ΤΔ το Οφθαλμιατρείο Αθηνών.

Το κλιμάκιο ελέγχου έκανε τις ακόλουθες διαπιστώσεις ανά ελεγθέντα ΤΔ:

 • Συνήγορος του Πολίτη: Θεωρήθηκε αντικανονικός ο τρόπος πληρωμής του αναδόχου μέσω των πιστώσεων που είχαν εγγραφεί για την υλοποίηση έργων των ΟΤΑ.
 • Οφθαλμιατρείο Αθηνών: Κρίθηκαν ως μη επιλέξιμες οι δαπάνες: α) για «εκπαίδευση και υποστήριξη του συστήματος», δεδομένου ότι «οι ανάδοχοι έργων πληροφορικής στον δημόσιο τομέα υποχρεούνται, εκτός των άλλων συμβατικών τους ευθυνών και υποχρεώσεων, να εκπαιδεύσουν προσωπικό του φορέα της προμήθειας...», β) «η δαπάνη για τεχνική υποστήριξη για χρονικό διάστημα 3 μηνών από τη λειτουργία της κάθε εφαρμογής στο ευρώ», επειδή η υπηρεσία αυτή αποτελούσε συμβατική υποχρέωση του αναδόχου.
 • Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών Δήμου Πεύκης: Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο πόρισμά της έκθεσης ελέγχου: α) το Υ/Ε 1 (Προμήθεια και εγκατάσταση του πληροφοριακού εξοπλισμού) δεν υλοποιήθηκε κατά τρόπο σύνομο, επειδή δεν διενεργήθηκε πρόχειρος διαγωνισμός, αλλά η προμήθεια έγινε με απευθείας ανάθεση, β) τα υπόλοιπα Υ/Ε υλοποιήθηκαν από την ίδια ανάδοχο εταιρεία, η οποία δεν νομιμοποιείται ως προς τη διαδικασία ανάθεσης και υλοποίησης, επειδή το φυσικό αντικείμενο των Υ/Ε διαφέρει ουσιωδώς από τους σκοπούς της εν λόγω εταιρείας, όπως αυτοί απαριθμούνται στο οικείο καταστατικό της, γ) οι δαπάνες που προκύπτουν από τις υπογραφείσες συμβάσεις μεταξύ ΤΔ και συμβασιούχων μίσθωσης έργου, για το χρονικό διάστημα από 1.11.2003 έως 11.3.2004, είναι μη επιλέξιμες, εφ’ όσον δεν έχουν γίνει ενέργειες για την τροποποίηση της απόφασης ένταξης, κατά το μέρος που αφορά στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, δ) η εξόφληση των συμβασιούχων δεν είναι νόμιμη, επειδή δεν εξέδωσαν την απαιτούμενη θεωρημένη φορολογικά απόδειξη παροχής υπηρεσιών, ε) ο τρόπος της χρηματορροής που ακολουθήθηκε, δηλαδή αρχικά έμμεση και στη συνέχεια άμεση πληρωμή, δεν προβλέπεται από το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Μέχρι σήμερα δεν έχει κοινοποιηθεί στην ΕΥΔ απάντηση των ΤΔ προς το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Γ) Έλεγχος από την Αρχή Πληρωμής (22.4.2004 – 26.4.2004)

Διενεργήθηκε στην πράξη «Προσαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων του ΙΓΜΕ στο ευρώ», κωδικός ΟΠΣ 53528 και στην έδρα του ΤΔ «Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ)».

Το πόρισμα του ελέγχου κοινοποιήθηκε στην ΕΥΔ στις 9.7.2004.

Το κλιμάκιο ελέγχου διαπίστωσε ότι υπήρχαν προβλήματα στη διαδικασία διαγωνισμού ως προς την καταλληλότητα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής και ανάθεσης, στην υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου, στον ελεγκτικό μηχανισμό του φορέα για τις εγκρίσεις των πληρωμών, καθώς επίσης και στο σύστημα δημοσιονομικής διαχείρισης του έργου.

Αποτέλεσμα των διαπιστώσεων αυτών ήταν να επιβληθεί δημοσιονομική διόρθωση στον ΤΔ, ύψους 98.870,91€.

Επιπλέον, το ελεγκτικό κλιμάκιο συνιστά στον ΤΔ να αποφεύγει τη σύγχυση κριτηρίων ποιοτικής επιλογής και ανάθεσης σε διαγωνισμούς, να ισχυροποιήσει το σύστημα και τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου και να επανεξετάσει το στρατηγικό σχεδιασμό και τις διαδικασίες υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Στην ΕΥΔ ΚτΠ συνιστάται να προβεί σε επιτόπιους ελέγχους υλοποίησης ή ολοκλήρωσης για όλα τα συγχρηματοδοτούμενα έργα της δικής της αρμοδιότητας, με ΤΔ το ΙΓΜΕ. Η σύσταση αυτή έχει ληφθεί υπόψη κατά τον ετήσιο προγραμματισμό ελέγχων της ΕΥΔ ΚτΠ.

Δ) Έλεγχος από την ΕΔΕΛ (19.7.2004)

Διενεργήθηκε στις πράξεις:

 • «Προηγμένες τηλεματικές υπηρεσίες για τους φορείς του ακαδημαϊκού δικτύου (GUnet), κωδικός ΟΠΣ 62054, με ΤΔ το Αστικό Πανεπιστημιακό Διαδίκτυο (GUnet), ως ΤΔ.
 • «Κατάρτιση σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ», κωδικός ΟΠΣ 71591, με ΤΔ την «Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ Ενεργειών» και το ΚΕΚ «ΜΕΝΤΩΡ Εκπαιδευτική ΑΕ» ανάδοχο για την υλοποίηση του Υ/Ε 155.

Σκοπός του ελέγχου, που πραγματοποιήθηκε στην ΕΥΔ ΚτΠ και στους προαναφερόμενους ΤΔ, ήταν να διαπιστωθεί:

 • Η ύπαρξη επαρκούς διαδρομής ελέγχου.
 • Η ορθή διαχείριση του προγράμματος, σε σχέση με τα ελεγχόμενα έργα από την ΔΑ, καθώς και η αποτελεσματική εκτέλεση των πράξεων από τους Τελικούς Δικαιούχους.
 • Η υλοποίηση των έργων σύμφωνα με τις εθνικές και κοινοτικές διατάξεις.
 • Η πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών και λοιπών παραστατικών στοιχείων πληρωμών.
 • Η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου των πράξεων, οι επιπτώσεις και τα αποτελέσματά τους.

Το πόρισμα του ελέγχου κοινοποιήθηκε στην ΕΥΔ στις 24.2.2005.

Το κλιμάκιο ελέγχου διατύπωσε συστάσεις προς την ΕΥΔ ως προς τη στελέχωση της Μονάδας Γ΄ με εξειδικευμένο προσωπικό, την οργάνωση συστήματος παρακολούθησης κατάθεσης μηνιαίων – τριμηνιαίων δελτίων και τη διενέργεια από την ΕΥΔ ΚτΠ ελέγχου στο έργο «Κατάρτιση σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ».

Στην απάντησή της η ΕΥΔ, συμμορφούμενη προς τις συστάσεις, αναφέρει:

 • Η Μονάδα Γ΄ είναι πράγματι υποστελεχωμένη και έχει ζητηθεί η ενίσχυσή της με έξι άτομα, εκ των οποίων δύο στελέχη πληροφορικής.
 • Έχει προβλεφθεί η δημιουργία συστήματος παρακολούθησης του χρόνου κατάθεσης των μηνιαίων – τριμηνιαίων δελτίων ανά ΤΔ και πράξη, εντός του τρέχοντος έτους, στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη και συντήρηση δικτυακής πύλης» της ΕΥΔ ΚτΠ.
 • Ο έλεγχος του έργου «Κατάρτιση σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ» έχει περιληφθεί στον ετήσιο προγραμματισμό ελέγχων της ΕΥΔ ΚτΠ .

Ως προς το Αστικό Πανεπιστημιακό Διαδίκτυο (GUnet) συστήθηκε να υπολογιστούν οι πιστωτικοί τόκοι της Α΄ δόσης πληρωμής και να γνωστοποιηθούν στη ΔΑ.

Ο ΤΔ με το υπ’αριθμ. 357/12-5-2005 έγγραφό του γνωστοποίησε στην ΔΑ το ποσό των πιστωτικών τόκων της Α΄χρηματοδοτικής δόσης του έργου.

Ως προς την ΕΥΕ συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών από το ΕΚΤ, συστήθηκε να τηρούνται οι προθεσμίες υποβολής των Δελτίων Παρακολούθησης και να γίνονται οι πληρωμές προς τους αναδόχους σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρηματοδοτικό σχήμα.

Μέχρι σήμερα δεν έχει κοινοποιηθεί στην ΕΥΔ σχετική απάντηση του ΤΔ προς την ΕΔΕΛ.

Ε) Έλεγχος από την ΕΔΕΛ (27.9.2004)

Διενεργήθηκε στις πράξεις:
α) «ΑΡΙΑΔΝΗ: Σύστημα παροχής υπηρεσιών και διοικητικών πληροφοριών προς τους πολίτες», κωδικός ΟΠΣ 60437 με ΤΔ το ΥΠΕΣΔΑ,
β) «Ανάπτυξη εθνικού δικτύου έρευνας και τεχνολογίας ΕΔΕΤ 2 (Α΄ φάση)», κωδικός ΟΠΣ 61088 με ΤΔ την ΕΔΕΤ Α.Ε.

Σκοπός του ελέγχου ήταν:

Αναφορικά με την ΕΥΔ ΚτΠ να ελεγχθούν: 1) η διαδικασία ένταξης των ελεγχόμενων πράξεων στο Ε.Π. "ΚτΠ", 2) η παρακολούθηση των πράξεων, σύμφωνα με τις εθνικές και κοινοτικές διατάξεις, 3) η λειτουργία της Μονάδας Γ΄ της ΕΥΔ και 4) η πορεία υλοποίησης του Ε.Π. "ΚτΠ".

Αναφορικά με τους ΤΔ να διαπιστωθεί: 1) η ομαλή πορεία εκτέλεσης της πράξης, σύμφωνα με τις εθνικές και κοινοτικές διατάξεις, 2) η πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών και λοιπών παραστατικών στοιχείων.

Το πόρισμα της έκθεσης ελέγχου κοινοποιήθηκε στην ΕΥΔ στις 21.4.2005.

Το κλιμάκιο ελέγχου διατύπωσε συστάσεις προς τους ΤΔ όπως παρακάτω:

 • Στο ΥΠΕΣΔΔΑ να ορίσει άμεσα υπεύθυνο για το υποέργο 7 και να ενημερώσει την Αρχή Πληρωμής σχετικά με τους τόκους που προκύπτουν για το ελεγχόμενο υποέργο, από την τήρηση έντοκου λογαριασμού από την ΕΕΤΑΑ ΑΕ.
 • Στην ΕΔΕΤ ΑΕ να τηρεί ξεχωριστούς λογαριασμούς για τα έργα που υλοποιεί και να προσδιορίσει τη διαπιστωθείσα διαφορά χρηματοδοτήσεων και δηλωθεισών δαπανών.
 • Μέχρι σήμερα δεν μας έχουν κοινοποιηθεί σχετικές απαντήσεις των εμπλεκομένων Τελικών Δικαιούχων προς την ΕΔΕΛ.

ΣΤ) Έλεγχος από την ΕΔΕΛ (4.10.2004)

Διενεργήθηκε στην πράξη του Μέτρου 3.5 «Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (Stage) σε ειδικότητες πληροφορικής και επικοινωνιών για ανεργους πτυχιούχους», με κωδικό ΟΠΣ 75336.

Ο έλεγχος διενεργήθηκε στην ΕΥΔ Ε.Π. "ΚτΠ", στον ΤΔ του έργου, που είναι ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), και με επιτόπιες επισκέψεις στους αναδόχους των υποέργων: «Πρόγραμμα απόκτησης Εεγασιακής εμπειρίας σε ειδικότητες πληροφορικής και επικοινωνιών για ανέργους πτυχιούχους από το ΚΠΑ Αγ. Παρασκευής» και «Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε ειδικότητες πληροφορικής και επικοινωνιών για ανέργους πτυχιούχους από το ΚΠΑ Πάτρας».

Σκοπός του ελέγχου ήταν να διαπιστωθεί:

 • Η ύπαρξη επαρκούς διαδρομής ελέγχου.
 • Η ορθή διαχείριση του προγράμματος, σε σχέση με τα ελεγχόμενα έργα από την ΔΑ, καθώς και η αποτελεσματική εκτέλεση της πράξης από τον Τελικό Δικαιούχο.
 • Η πορεία υλοποίησης των έργων, σύμφωνα με τις εθνικές και κοινοτικές διατάξεις.
 • Η πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών και λοιπών παραστατικών στοιχείων πληρωμών.
 • Η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου της πράξης, οι επιπτώσεις και τα αποτελέσματά της.

Το πόρισμα του εν λόγω ελέγχου κοινοποιήθηκε στην ΕΥΔ στις 29.3.2005.

Το κλιμάκιο ελέγχου συνιστά να διενεργηθεί έλεγχος στο έργο από την ΕΥΔ ΚτΠ. Η σύσταση αυτή έχει ληφθεί υπόψη κατά τον ετήσιο προγραμματισμό ελέγχων της ΕΥΔ ΚτΠ.

Ως προς τον ΤΔ (ΟΑΕΔ) συστήθηκε να υποβάλλονται έγκαιρα τα Δελτία Παρακολούθησης. Όσον αφορά τον τραπεζικό λογαριασμό μέσω του οποίου γίνεται η χρηματοδότηση του έργου, αυτός θα πρέπει να χρεώνεται μόνο με δαπάνες που αφορούν το έργο. Επίσης, συστήνεται να υπολογιστούν οι πιστωτικοί τόκοι και να ενημερωθεί σχετικά η ΕΥΔ ΚτΠ.

Μέχρι σήμερα δεν έχει κοινοποιηθεί στην ΕΥΔ σχετική απάντηση του ΤΔ προς την ΕΔΕΛ.


Δείτε τα σχετικά αρχεία:
doc Ετήσια Έκθεση 2004 - Ενέργειες Ελέγχου (122 Kb)
   Ταυτότητα   :   Προσβασιμότητα   :   Χάρτης Ιστού   :  Όροι Χρήσης   :  Επισκεψιμότητα Κόμβου  
Level Double-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Κοινωνία της Πληροφορίας ©2005 Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Ευρωπαϊκή Επιτροπή