Ελληνική Ιστοσελίδα English Web Site
Γραφείο Τύπου Χάρτης Ιστού Υπηρεσίες

Καλές Πρακτικές Εργων
Κατασκευή μητροπολιτικών ευρυζωνικών δικτύων οπτικών ινών (MAN) σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές της ελληνικής επικράτειας

Πηγή Κειμένου: Συμπλήρωμα Προγραμματισμού
Στόχος του έργου είναι η ευρυζωνική πρόσβαση σε όλη τη δημόσια διοίκηση, καθώς και σε όλα τα σχολεία και τα πανεπιστήμια, τα μουσεία, τις βιβλιοθήκες, τα αρχεία κ.λπ., η ενίσχυση της ευρυζωνικής πρόσβασης με έμφαση στις λιγότερο προνομιούχες περιοχές και η εισαγωγή πληροφοριακών δικτύων μεταξύ σημείων υγείας με ευρυζωνική πρόσβαση.

Περιεχόμενα
Περιγραφή του έργου
Εξέλιξη του έργου
Αποτελέσματα του έργου


Περιγραφή του έργου Scroll to Top

Τα παραπάνω έργα εντάσσονται στην κατηγορία πράξης 2 "Ανάπτυξη / υλοποίηση ευρυζωνικών δικτύων τοπικής πρόσβασης" του Μέτρου 4.2, και εξυπηρετούν τη βασική αρχή της πρωτοβουλίας «eEurope 2005, An information society for all», που προβλέπει την ενθάρρυνση ασφαλών υπηρεσιών, εφαρμογών και περιεχομένου που βασίζονται σε ευρέως διαθέσιμες ευρυζωνικές υποδομές.

Ειδικότερους στόχους αποτελούν η ευρυζωνική πρόσβαση σε όλη τη δημόσια διοίκηση, καθώς και σε όλα τα σχολεία και τα πανεπιστήμια, τα μουσεία, τις βιβλιοθήκες, τα αρχεία κ.λπ., η ενίσχυση της ευρυζωνικής πρόσβασης με έμφαση στις λιγότερο προνομιούχες περιοχές και η εισαγωγή πληροφοριακών δικτύων μεταξύ σημείων υγείας με ευρυζωνική πρόσβαση.

Το φυσικό αντικείμενο των παραπάνω έργων είναι η υλοποίηση μητροπολιτικών οπτικών δικτύων για την ανάπτυξη συμπληρωματικής ευρυζωνικής υποδομής στην τοπική αυτοδιοίκηση όλης της χώρας και συγκεκριμένα η διασύνδεση με τεχνολογίες ΜΑΝ των κτηρίων δημοσίου συμφέροντος σε φορείς της εκπαίδευσης, της υγείας – πρόνοιας, του πολιτισμού, της δημόσιας διοίκησης, των ΑΜΕΑ κ.λπ.

Τα προς υλοποίηση έργα περιλαμβάνουν κυρίως χαντάκια, κανάλια, οπτικές ίνες, σημεία διασύνδεσης, καθώς και εγκατάσταση παθητικού εξοπλισμού (π.χ. ίνες, οπτικά patch-panels, κ.λπ.) και ελάχιστου ενεργού εξοπλισμού δικτύου [π.χ. στοιχεία μεταγωγής με οπτικές εξόδους (OADM)], που απαιτείται για την παροχή βασικής πρόσβασης στα δημόσια κτήρια.

Βασικός στόχος είναι η δημιουργία συνθηκών ανταγωνισμού στην παροχή υπηρεσιών τόσο πρόσβασης όσο και περιεχομένου, προς όφελος του καταναλωτή - χρήστη, που βασίζεται στη διαθεσιμότητα ανοικτών υποδομών οπτικών ινών με κοστοστρεφή τρόπο. Μάλιστα, προς αυτή την κατεύθυνση, ενθαρρύνεται η διάθεση μέρους των υποδομών για ιδιωτική εκμετάλλευση, μέσω μακροχρόνιας ενοικίασης ανά μέτρο και ζεύγος ινών, που πρόκειται να παραγάγει έσοδο κοστοστρεφώς, με σκοπό την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας και συντήρησης.

Τα έργα απευθύνονται σε ΟΤΑ Α’ βαθμού με πληθυσμό μεγαλύτερο από 10 χιλιάδες κατοίκους, στους οποίους υπάρχουν περισσότερα από 20 σημεία υπηρεσιών δημόσιου ενδιαφέροντος, σε ακτίνα μικρότερη των 20 χλμ. από το κέντρο της πόλης. Ο τελικός δικαιούχος ΟΤΑ Α’ βαθμού είναι και ο ιδιοκτήτης των υποδομών δικτύων που δημιουργούνται.

Προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο βασικός στόχος ανάπτυξης ευρυζωνικών υποδομών σε μικρές πόλεις και μη αστικές ή απομακρυσμένες περιοχές, καθώς και σε λιγότερο ευνοημένες περιοχές, εξαιρούνται οι ΟΤΑ Α’ βαθμού που ανήκουν στην περιφέρεια Αττικής και στο νομό Θεσσαλονίκης.

Τα έργα καλούνται να υλοποιήσουν ως δυνητικοί ανάδοχοι, λόγω του εξειδικευμένου αντικειμένου, εταιρείες ή κοινοπραξίες εταιρειών με εμπειρία σε έργα με ανάλογο φυσικό αντικείμενο, στις οποίες δεν επιτρέπεται η συμμετοχή καθ' οιονδήποτε τρόπο εταιρειών παρόχων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

Λόγω του εξειδικευμένου αντικειμένου του έργου της ανάπτυξης των μητροπολιτικών δικτύων (MAN), απαιτείται τεχνική υποστήριξη (Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης) των ΟΤΑ Α’, ανά περιφέρεια, εκτός της περιφέρειας Αττικής, από συμβούλους με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία στους τομείς ανάπτυξης ευρυζωνικών υποδομών και υπηρεσιών.

Το αντικείμενο της τεχνικής υποστήριξης περιλαμβάνει τη σύνταξη της αναλυτικής μελέτης εφαρμογής και διόδευσης των οπτικών ινών, την προσαρμογή των τευχών δημοπράτησης με βάση τα πορίσματα της αναλυτικής μελέτης, την παρακολούθηση, επίβλεψη και πιστοποίηση της ορθής εκτέλεσης των τεχνικών έργων σύμφωνα με το τεύχος δημοπράτησης και την εκπόνηση και υποβολή προς έγκριση στην ΕΥΔ ΚτΠ ενός επιχειρηματικού σχεδίου εκμετάλλευσης / αξιοποίησης των εγκατεστημένων υποδομών, που αφορά την υιοθέτηση, χρήση και παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών για το σύνολο των χρηματοδοτούμενων δήμων ανά περιφέρεια, με εξειδίκευση ανά δήμο.

Ο προϋπολογισμός της Α΄φάσης του έργου είναι 54.000.000€ (51.000.000€ για τα δίκτυα των ΟΤΑ Α’ και 3.000.000€ τεχνική υποστήριξη των ΟΤΑ Α’), ενώ σχεδιάζεται και νέα πρόσκληση (Β΄φάση ΜΑΝ), προϋπολογισμού περίπου 13.000.000€.


Εξέλιξη του έργου Scroll to Top

Μέχρι σήμερα, έχουν επιλεγεί και εγκατασταθεί οι Τεχνικοί Σύμβουλοι Υποστήριξης για τους δήμους κάθε μιας από τις 12 περιφέρειες (εξειδικευμένοι πανεπιστημιακοί φορείς), έχει ολοκληρωθεί το πρότυπο τεύχος δημοπράτησης από τη Διαχειριστική Αρχή, το οποίο βρίσκεται στη φάση της διαβούλευσης με την αγορά και, ακόμη, έχουν κατατεθεί 71 προτάσεις για ΜAN, στις οποίες περιλαμβάνονται οι κυριότεροι δήμοι της χώρας, εκτός της Αττικής και του νομού Θεσσαλονίκης.
 
Τέλος, έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση αξιολόγησης των Τεχικών Δελτίων Έργου (ΤΔΕ), με επιτόπου επισκέψεις σε όλους τους δήμους που υπέβαλλαν προτάσεις.


Αποτελέσματα του έργου Scroll to Top

Τα παραπάνω έργα αναμένεται, βραχυπρόθεσμα, να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων των αντίστοιχων περιοχών, μέσω της εξασφάλισης με ηλεκτρονικό τρόπο ικανοποιητικού επιπέδου υπηρεσιών υγείας, εκπαίδευσης και εμπορικών εφαρμογών.

Αυτό καθίσταται δυνατό, λόγω της ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών που προσφέρουν οι ευρυζωνικές συνδέσεις, όπως η γρήγορη πρόσβαση στο Διαδίκτυο, η εκπαίδευση από απόσταση, η ηλεκτρονική δημόσια διοίκηση, η παροχή υπηρεσιών υγείας, η διασκέδαση, η τηλε-διάσκεψη, το ηλεκτρονικό εμπόριο και άλλα.

Η επίτευξη του μεσοπρόθεσμου στόχου για σταδιακή παροχή ευρυζωνικής πρόσβασης σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες αναμένεται να συμβάλλει στην εγκαθίδρυση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και την παροχή αποδοτικών διαλογικών υπηρεσιών προς τον πολίτη.

Ακόμη, θετικά αποτελέσματα διαφαίνονται και ως προς την αναβάθμιση και βελτίωση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των περιοχών, καθώς και τη διατήρηση και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Τα επιχειρηματικά σχήματα που δημιουργούνται για τη διοίκηση, ανάπτυξη, εκμετάλλευση και αξιοποίηση των υποδομών, καθώς και η δυνατότητα διάθεσης μέρους των υποδομών για ιδιωτική εκμετάλλευση, αναμένεται να παραγάγουν έσοδα κοστοστρεφώς για την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας και συντήρησης των υποδομών, με σκοπό τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς τους.

Εξάλλου, μακροπρόθεσμα, με την υλοποίηση τέτοιων έργων, η διευκόλυνση της απελευθέρωσης της αγοράς αναμένεται να ενισχύσει τη δυνατότητα προσφοράς ευρυζωνικών υπηρεσιών και να τροφοδοτήσει τη ζήτησή τους, μέσω δημιουργίας συνθηκών ανταγωνισμού στην παροχή υπηρεσιών πρόσβασης και περιεχομένου, βασιζόμενη στη διαθεσιμότητα ανοικτών υποδομών οπτικών ινών. Ο ανταγωνισμός αυτός εγγυάται τη σωστή συνέχιση, ανάπτυξη και αναβάθμιση της παροχής ευρυζωνικών υπηρεσιών πρόσβασης στην ελληνική περιφέρεια.

Το έμμεσο αποτέλεσμα των παραπάνω έργων είναι η συμβολή τους στη μείωση του ψηφιακού χάσματος. Το γεγονός ότι στις αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές η γεωγραφική απομόνωση και η χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού καθιστούν μη συμφέρουσα την εμπορική επένδυση σε ευρυζωνικά δίκτυα, αλλά και ότι στις ημι-αστικές και αστικές περιοχές της περιφέρειας το εισοδηματικό επίπεδο των υποψήφιων χρηστών, σε συνάρτηση με το υψηλό κόστος των ευρυζωνικών υποδομών καθιστούν εισέτι μη βιώσιμη την ανάπτυξη τέτοιων δικτύων, παρότι εκτιμάται ότι η εμπορική βιωσιμότητα θα καταστεί εφικτή μελλοντικά, όταν το κόστος από τη μαζική διάδοση μειωθεί αρκετά, καταδεικνύει τη σημαντικότητα του έργου, ιδιαίτερα ως προς την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και τη σύγκλιση με τις λοιπές ευρωπαϊκές χώρες.


   Ταυτότητα   :   Προσβασιμότητα   :   Χάρτης Ιστού   :  Όροι Χρήσης   :  Επισκεψιμότητα Κόμβου  
Level Double-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Κοινωνία της Πληροφορίας ©2005 Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Ευρωπαϊκή Επιτροπή