Ελληνική Ιστοσελίδα English Web Site
Γραφείο Τύπου Χάρτης Ιστού Υπηρεσίες

Καλές Πρακτικές Έργων
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)


Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο των ΕΠ «Κοινωνία της Πληροφορίας», «Πολιτεία» και «ΑΣΤΕΡΙΑΣ». Τα πρώτα άρχισαν να λειτουργούν στις 3-7-2001, ενώ σήμερα, είναι εξοπλισμένα και σε πλήρη λειτουργία 1.014 ΚΕΠ (με προοπτική να φτάσουν τα 1.054) τα οποία εξυπηρετούν περίπου 50.000 πολίτες που τα επισκέπτονται καθημερινά ανά τη χώρα.

Δεδομένου ότι η  αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία τους συνδέεται άμεσα με την υποδομή τους σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ), στο πλαίσιο των έργων «Αριάδνη: σύστημα παροχής υπηρεσιών και διοικητικών πληροφοριών προς τους πολίτες» και ΚΕΠ διαφόρων Δήμων και Κοινοτήτων επιτεύχθηκε ο εξοπλισμός και η παραγωγική λειτουργία τους, καθώς και η οργάνωση, ανανέωση και εμπλουτισμός της υπάρχουσας δημόσιας πληροφορίας σε ψηφιακή μορφή, ώστε να επιτρέπεται η περαιτέρω ταξινόμησή της σε δικτυωμένες και υποστηριζόμενες βάσεις δεδομένων, προσπελάσιμες μέσω διαδικτύου.

Τα ΚΕΠ λειτουργούν βάσει της αρχής της ολοκληρωμένης εξυπηρέτησης του πολίτη από μία θέση εργασίας (one stop shop), παρέχοντας:

  • ενημέρωση για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων,
  • διεκπεραίωση, προμηθεύοντας δηλαδή στους ενδιαφερόμενους τα κατάλληλα έντυπα αιτήσεων και αναζητώντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ τελικώς τα έγγραφα είτε παραλαμβάνονται από τα ΚΕΠ είτε αποστέλλονται επί αντικαταβολή
  • άλλες υπηρεσίες, όπως επικύρωση αντιγράφων, χορήγηση παραβόλων και φορολογικής ενημερότητας και ηλεκτρονική υποβολή φορολογικών δηλώσεων μέσω ΤΑXIS, ΦΕΚ, πληροφορίες για προκηρύξεις, θέματα κοινωνικής πρόνοιας, υγειονομικά, μεταφορών-επικοινωνιών, αρμοδιότητας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, κλπ.

Οι τουλάχιστον 855 πιστοποιημένες διαδικασίες που διεκπεραιώνονται συνοδεύονται από αντίστοιχα έντυπα, που διατίθενται και μέσω διαδικτύου (www.kep.gov.gr), ώστε οι πολίτες να μπορούν να τα προμηθευτούν, χωρίς να χρειάζεται να επισκεφθούν την αρμόδια υπηρεσία ή κάποιο ΚΕΠ.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το έτος 2005 διεκπεραιώθηκαν 2.305.195 υποθέσεις 1.527.516 πολιτών ενώ για το πρώτο τρίμηνο του 2006 τα αντίστοιχα μεγέθη είναι 687.108 υποθέσεις 380.892 πολιτών.

Η πρωτοτυπία των ΚΕΠ είναι στη μεθοδολογία υλοποίησής τους: η βασική ιδέα συμπυκνώνεται στο σύνθημα «διακινούνται τα έγγραφα και όχι οι πολίτες», ενώ προωθούν το μοντέλο διοίκησης ολοκληρωμένων διοικητικών συναλλαγών από μία θέση εργασίας (one stop shop).

Η καινοτομία τους αφορά στην αξιοποίηση των τεχνολογιών Internet, λογισμικού, ψηφιακής υπογραφής (Puplic Key Infrastrcture PKI)  αφού αποτελούν ένα εκτεταμένο δίκτυο διανομής πληροφοριών, υπηρεσιών και προϊόντων που παράγει η δημόσια διοίκηση, με παρουσία και στον πιο απομακρυσμένο δήμο, και δυνατότητα, στο πλαίσιο του e-government, ηλεκτρονικής και πιστοποιημένης μέσω e-mail διαβίβασης των φακέλων των υποθέσεων και του τελικού προϊόντος της συναλλαγής.

Οι θεσμικές καινοτομίες που προάγουν τα ΚΕΠ έγκειται στην ποιοτική αναβάθμιση της εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων και στη βελτίωση της παραγωγικότητας της δημόσιας διοίκησης και τη διοικητική μεταρρύθμιση που ενσαρκώνει το e-government, με σαφή προσανατολισμό προς το κοινωνικό σύνολο και προστιθέμενη αξία στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη του κράτους. 

Η σημαντική οικονομία κλίμακας, η άμεση, έγκαιρη και γεωγραφικά ανεξάρτητη πληροφόρηση και το πλεονέκτημα της αμφίδρομης παροχής πληροφορίας, με τον πολίτη να μπορεί να υποβάλλει παράπονα για περιπτώσεις κακοδιοίκησης και προτάσεις για βελτίωση των διοικητικών διαδικασιών, συμβάλουν ουσιαστικά στη μείωση του χρόνου/κόστους διακίνησης υπηρεσιών και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Η ψήφιση των διατάξεων που επιτρέπουν στα ΚΕΠ να αποκτήσουν σταθερό και εξειδικευμένο προσωπικό, αξιοποιώντας το προσωπικό που ήδη υπηρετεί, οδήγησε στη δημιουργία/διατήρηση ποιοτικών θέσεων εργασίας.

Απώτερος στόχος, η προαγωγή της κοινωνίας της γνώσης, με την παροχή του τέταρτου επιπέδου e-government, δηλαδή πλήρους ηλεκτρονικής και ασφαλούς ολοκλήρωσης συναλλαγών μέσω διαδικτύου με ηλεκτρονική συμπλήρωση και αποστολή αίτησης και επιστροφή στον πολίτη του τελικού προϊόντος.

Στο πλαίσιο της αειφορίας και επαναληψιμότητας, η μετατροπή των ΚΕΠ  σε Κέντρα Ολοκληρωμένων Συναλλαγών αποτελεί συνέχεια της δράσης, προωθώντας βελτίωση διαδικασιών, αύξηση αρμοδιοτήτων, προσθήκη νέων υπηρεσιών και επέκταση σε υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, όπως η πληροφόρηση από τα ΚΕΠ για τις δράσεις του ΕΠΑΝ, μέσω του Συστήματός του Αυτόματης Ηλεκτρονικής Ειδοποίησης, και το έργο «Ολοκληρωμένη Υπηρεσία Συνεργασίας Επιμελητηρίων με τα ΚΕΠ» που αποτελεί on-line υπηρεσία εξυπηρέτησης για συναλλαγές με 49 Επιμελητήρια της χώρας, αξιοποιώντας τις υφιστάμενες υποδομές των Επιμελητηρίων και το portal Επιχειρηματικής Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης (e-Business One Stop Shop) της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ). 


   Ταυτότητα   :   Προσβασιμότητα   :   Χάρτης Ιστού   :  Όροι Χρήσης   :  Επισκεψιμότητα Κόμβου  
Level Double-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Κοινωνία της Πληροφορίας ©2005 Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Ευρωπαϊκή Επιτροπή