Ελληνική Ιστοσελίδα English Web Site
Γραφείο Τύπου Χάρτης Ιστού Υπηρεσίες

Ειδήσεις Ε.Π.
Δημόσια διαβούλευση έργου από το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ

Το Ινστιτούτο Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε. (ΙΝΕ ΓΣΕΕ) ενημερώνει για την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης, με βασικό περιεχόμενο το σχέδιο της  διακήρυξης του υποέργου 6, με τίτλο «Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Μάθησης Προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις της ΓΣΕΕ»

Το ΙΝ.Ε/Γ.Σ.Ε.Ε. είναι αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και αποτελεί το βασικό επιστημονικό εργαλείο της Γ.Σ.Ε.Ε.
Κύριοι στόχοι του ΙΝΕ είναι η έρευνα, η μελέτη και η τεκμηρίωση θεμάτων που ενδιαφέρουν τη ΓΣΕΕ, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις - μέλη της σε κλαδικό και περιφερειακό επίπεδο,  τους εργαζόμενους ιδιωτικού τομέα αλλά  και τους ανέργους. 
Μεταξύ άλλων δραστηριοτήτων, σχεδιάζει, υλοποιεί και αναπτύσσει προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, επιπλέον διερευνά και υποστηρίζει την απασχόληση, ενδυναμώνει κοινωνικές ομάδες που παρουσιάζουν ευπάθεια, συντονίζει και στηρίζει αντίστοιχες ενέργειες που πραγματοποιούνται από τις οργανώσεις - μέλη της ΓΣΕΕ. Επιπρόσθετα,  διαμορφώνει και πραγματοποιεί σεμινάρια και προγράμματα συνδικαλιστικής επιμόρφωσης,  δια βίου μάθησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Το ΙΝ.Ε/Γ.Σ.Ε.Ε. προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των εργαζομένων και ανέργων σε γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, έτσι ώστε οι ίδιοι να είναι ανταγωνιστικοί στην Κοινωνία της Πληροφορίας, επιθυμεί να δημιουργήσει ένα σύστημα ηλεκτρονικής μάθησης, τόσο από πλευράς δραστηριοτήτων και γνώσης, όσο και από πλευράς μεθόδων των μέσων και των τεχνολογιών μετάδοσης της γνώσης. Η παροχή ηλεκτρονικής μάθησης θα γίνει με την ανάπτυξη ανοιχτής πλατφόρμας βασισμένη στην κοινωνική δικτύωση.
Η πλατφόρμα αυτή θα έχει ως στόχο την υποβοήθηση του εκπαιδευτικού προσωπικού στη σύνθεση υψηλής ποιότητας ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου, με δυνατότητες ενσωμάτωσης πολυμέσων (εικόνας, video, ηχητικών βοηθημάτων κλπ), αυτομάτων βοηθητικών εργαλείων (αναζήτηση, πίνακες περιεχομένων, βιβλιογραφίες, λεξικογραφικά βοηθήματα κ.α.) και χαρακτηριστικών κοινωνικής μάθησης, για την δημιουργία κοινοτήτων μάθησης. Σημαντικό χαρακτηριστικό της πλατφόρμας αυτής είναι η ανοιχτή αρχιτεκτονική που θα επιτρέπει την διασύνδεση, την ανάπτυξη και την ενσωμάτωση νέων εφαρμογών στο μέλλον, βασισμένων σε τεχνολογία ανοιχτού κώδικα.
Το έργο βασίζεται στο Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» και πιο συγκεκριμένα στον Άξονα Προτεραιότητας 2, «ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας ζωής», ικανοποιώντας τις απαιτήσεις του Ειδικού Στόχου 2.1, «Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ-Ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στη Ψηφιακή Ελλάδα».

Κωδ ΟΠΣ : 292600
Κωδικός ΣΑΕ : 2010ΣΕ05180008
Χρηματοδότηση: ΕΤΠΑ

Διάρκεια Έργου: τριάντα έξι (36) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης
Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ): 716.100,00 €
Προϋπολογισμός (χωρίς ΦΠΑ):  582.195,12 €
Διάρκεια Διαβούλευσης: 28/1/2011 - 12/2/2011

Στοιχεία   Επικοινωνίας - Υπεύθυνοι:

1) Ινστιτούτο Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε. (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ), Εμμανουήλ Μπενάκη  71Α, Τ.Κ. 106 81 Αθήνα: κ. Κώστας Μπουκουβάλας, e-mail:kostas@inegsee.gr

2) ΕΥΔ ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση»: κα Ελένη Τσανάκα, e-mail:  e.tsanaka@infosoc.gr

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την σελίδα του Δικαιούχου: www.inegsee.gr/espa.cfm

Επισημαίνεται ότι η ΕΥΔ ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» κατά το παρόν στάδιο, αναδημοσιεύει αποκλειστικά και μόνο τη δημόσια διαβούλευση ως έχει, χωρίς να έχει προεγκρίνει το τελικό τεύχος προκήρυξης. Η διαδικασία της προέγκρισης θα ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί μετά τη λήξη της περιόδου δημόσιας διαβούλευσης και επί του σχεδίου προκήρυξης που θα υποβάλει ο Δικαιούχος / Αναθέτουσα Αρχή στην ΕΥΔ  ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση», μαζί με το αποτέλεσμα της διαβούλευσης (όπως ορίζεται στο  http://www.infosoc.gr/infosoc/el-GR/grafeiotypou/news/opis_news/diavouleysi_egkekrimenon_1-11-2010.htm)


   Ταυτότητα   :   Προσβασιμότητα   :   Χάρτης Ιστού   :  Όροι Χρήσης   :  Επισκεψιμότητα Κόμβου  
Level Double-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Κοινωνία της Πληροφορίας ©2005 Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Ευρωπαϊκή Επιτροπή