Ελληνική Ιστοσελίδα English Web Site
Γραφείο Τύπου Χάρτης Ιστού Υπηρεσίες

Επιτροπή Παρακολούθησης
Λειτουργία ΕπΠα


Η Επιτροπή Παρακολούθησης κάθε Επιχειρησιακού Προγράμματος στο Γ' ΚΠΣ έχει ως αποστολή την παρακολούθηση της αποτελεσματικής και ορθής εφαρμογής του. Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. "ΚτΠ" συγκροτείται με απόφαση του υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

Στο πλαίσιο της αποστολής της η ΕπΠΑ επιτελεί τις ακόλουθες ενέργειες:
  • Επιβεβαιώνει και προσαρμόζει το συμπλήρωμα προγραμματισμού, συμπεριλαμβανομένων των δεικτών που θα χρησιμοποιηθούν στην παρακολούθησή του και εγκρίνει κάθε μεταγενέστερη προσαρμογή του.
  • Εξετάζει και εγκρίνει τα κριτήρια επιλογής των πράξεων που χρηματοδοτούνται βάσει έκαστου μέτρου.
  • Αξιολογεί τακτικά την πρόοδο που σημειώνεται όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του προγράμματος.
  • Εξετάζει τα αποτελέσματα της εφαρμογής, ιδίως την επίτευξη των στόχων, που  έχουν τεθεί για τα διάφορα μέτρα, καθώς και την ενδιάμεση αξιολόγηση.
  • Εξετάζει και εγκρίνει την ετήσια και την τελική έκθεση εκτέλεσης πριν αυτές αποσταλούν στην Επιτροπή.
  • Εξετάζει και εγκρίνει προτάσεις τροποποίησης του προγράμματος σχετικά με την συμμετοχή των Ταμείων, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων της Ε. Επιτροπής και της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΚΠΣ.
  • Προτείνει στη διαχειριστική αρχή του επιχειρησιακού προγράμματος οποιαδήποτε προσαρμογή ή επανεξέταση του προγράμματος, η οποία μπορεί να συντελέσει στην επίτευξη των στόχων του επιχειρησιακού προγράμματος ή να βελτιώσει τη διαχείρισή του.

Photo
Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. συγκροτείται με απόφαση του υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι Γενικοί Γραμματείς διαφόρων υπουργείων καθώς και ο Ειδικός Γραμματέας για την Κοινωνία της Πληροφορίας, ο Προϊστάμενος της Διαχειριστικής Αρχής του Ε.Π. "ΚτΠ", ο Πρόεδρος της ΚτΠ Α.Ε., ο εκπρόσωπος του Παρατηρητηρίου για την ΚτΠ και διάφοροι κοινωνικοί εταίροι.

Photo
Στην παρούσα ενότητα μπορείτε νε δείτε όλες τις συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας", να διαβάσετε τα θέματα που συζητήθηκαν, τις αποφάσεις που ελήφθησαν, καθώς και τα πλήρη πρακτικά.

   Ταυτότητα   :   Προσβασιμότητα   :   Χάρτης Ιστού   :  Όροι Χρήσης   :  Επισκεψιμότητα Κόμβου  
Level Double-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Κοινωνία της Πληροφορίας ©2005 Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Ευρωπαϊκή Επιτροπή